بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
7
شماره‌ها
23
مقالات
190
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های بیودیزل تولیدی از گیاه کاملینا (Camelina sativa L)


دریافت: 1398/2/12 | پذیرش: 1398/8/12 | انتشار: 1398/11/8 

 DOI

نویسندگان
مرضیه حسنی1، محمود رضا تدین2*، پیام دانا3

1-شهرکرد- دانشگاه شهرکرد- دانشکده کشاورزی- گروه زراعت،mh1501520@gmail.com

2-شهرکرد- دانشگاه شهرکرد- دانشکده کشاورزی- گروه زراعت،mrtadayon@yahoo.com

3-خوزستان-دانشگاه امیدیه- دانشکده علوم پایه- گروه شیمی،Payam_62_81@yahoo.com20 تعداد دریافت

چکیده

کاملینا (Camelina sativa L.) از خانواده براسیکاسه، گیاه دانه روغنی جدید، دارای ویژگی‌های زراعی مطلوب، سازگار به شرایط آب و هوایی معتدل و به عنوان ماده اولیه تولید بیودیزل می‌باشد. به منظور بررسی اثر کود زیستی و کود شیمیایی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های بیودیزل تولیدی از کاملینا، پژوهشی مزرعه‌ای در سه تکرار در سال زراعی ۱۳۹۵ در مزرعه‌ای واقع در کازرون و به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجـرا شـد. تیمارها شامل کود زیستی بارور۲ حاوی باکتری افزایش دهنده حلالیت فسفات (باکتریPseudomonas putida Strain ۱۳P وStrain ۵P agglomerans Pantoea) به عنوان عامل اول در ۲ سطح (مصرف و عدم مصرف) و کود شیمیایی به عنوان عامل دوم شامل تیمارهای شاهد، کودهای نیتروژن، فسفر، گوگرد به تنهایی و دو مقدار در حد توصیه شده (به ترتیب ۲۰۰، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) و ۳۰ درصد کمتر از حد توصیه شده بودند. با ایجاد شرایط تغذیه‌ای برای گیاه کاملینا، عملکرد دانه، درصد روغن، عملکرد روغن و پروتئین دانه و همچنین صفات بیودیزل شامل: چگالی، عدد یدی و عدد صابونی و درصد گوگرد مطالعه شدند. نتایج نشان داد که عملکرد دانه و عملکرد روغن در تیمـار نیتروژن+فسفر+گوگرد با مصرف کودزیستی بیش از سایر تیمارها بوده است. تیمارکودهای شیمیایی گوگرددار در حد مطلوب بدون مصرف کود زیستی و تیمار نیتروژن+فسفر+گوگرد بدون مصرف کود زیستی به ترتیب بیشترین افزایش درصد روغن و پروتئین دانه را داشته‌اند. بیشترین چگالی، عدد یـدی و عدد صابونی و گوگرد (به ترتیب ۹۲۴۸/۰ کیلوگرم بر مترمکعب، ۹۴/۲۶ میلی‌گرم ید بر ۱۰۰ گرم روغن و ۱/۲۲۷ میلی‌گرم هیدروکسید سدیم بر گـرم روغن و ۰۲۷/۰ درصد وزنی) در بیودیزل تولیدی تحت تیمارهای نیتروژن و فسفر و نیز تیمار کودزیستی و گوگرد در حد مطلوب و تیمار نیتروژن+گوگرد و فسفر در حد مطلوب بدون مصرف کود زیستی، به دست آمد در مجموع نتایج پژوهش نشان داد که کـاربرد کودهـای زیستی به همراه کودهای شیمیایی باعث بهبود ویژگی‌های روغن و بیودیزل تولیدی از دانه کاملینا می‌شود.
واژگان کلیدی

کاملینا  درصد روغن  پروتئین دانه  عدد یدی  عدد صابونی  گوگرد دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است