بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
25
مقالات
217
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
طراحی، ساخت و ارزیابی دماغه انگشتی دار برداشت نخود و بررسی اثر متغیرهای دماغه روی تلفات


دریافت: 1398/2/8 | پذیرش: 1398/3/11 | انتشار: 1398/7/27 

 DOI

نویسندگان
وحید رستم پور1*، اسعد مدرس مطلق2

1-دانشگاه ارومیه،rostampoor2011@gmail.com

2-دانشگاه ارومیه،amodmot@gmail.com471 تعداد دریافت

چکیده

برداشت دستی نخود پر هزینه و طاقت فرسا می باشد. بنابراین در این تحقیق دماغه برداشت نخود طراحی، ساخته و ارزیابی گردید. این دماغه دارای انگشتی های بلند ثابت بوده و با پیشروی دماغه، غلاف ها در بین انگشتی ها قرار گرفته و از بوته ها جدا می شوند. در طراحی دماغه چهار ویژگی هندسه انگشتی ها، زاویه انگشتی ها با افق (A)، طول انگشتی ها (L) و فاصله بین انگشتی ها (S) مورد توجه قرار گرفت. در ارزیابی های مزرعه ای اثر دو متغیر زاویه انگشتی ها (A) و فاصله بین انگشتی ها (S) به ترتیب در سه سطح °۱۵، °۲۰ و°۲۵ و دو سطحmm ۷ و mm۱۰، روی تلفات مربوط به غلاف های باقی مانده روی بوته ها (Lp) و تلفات مربوط به غلاف های ریخته شده روی زمین (Lf) بررسی شد. همچنین مقدار تلفات کل (LT = Lf + Lp) در ترکیب های مختلف زاویه انگشتی ها (A) و فاصله انگشتی ها (S)، بررسی شد و بهترین ترکیب مشخص گردید. نتایج نشان داد اثر افزایش مقدار متغیرهای زاویه انگشتی ها (A) و فاصله انگشتی ها (S) روی هر دو نوع تلفات Lp و LF معنی دار (۱%P< ) و افزایشی است، با این تفاوت که تاثیرگذاری متغیر زاویه انگشتی ها (A) روی تلفات LF بیشتر و تاثیرگذاری متغیر فاصله انگشتی ها (S) روی تلفات Lp بیشتر است. کمترین مقدار تلفات کل (LT) (۵%P<) در ترکیب زاویه انگشتی و فاصله انگشتی شماره۱ (°۱۵ و mm۷) و شماره۲ (°۲۰ و mm۷) و به ترتیب برابر با ۵۷/۴% و ۲۴/۷% بود.
واژگان کلیدی

انگشتی  تلفات برداشت  دماغه  نخود دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است