بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
7
شماره‌ها
23
مقالات
190
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
تعیین شاخص‌های انرژی در چرخه حیات پنبه به‌منظورتهیه بذر و کشت مجدد آن در روش‌های مختلف خاک‌ورزی (مطالعه موردی در شهرستان ورامین)


دریافت: 1398/1/21 | پذیرش: 1398/7/18 | انتشار: 1398/10/28 

 DOI

نویسندگان
فریدون کشاورزپور1*، یحیی عجب شیرچی2، محمدعلی میسمی3

1-ورامین- بلوار شهید قدوسی- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران- پلاک8،keshavarzpour54@gmail.com

2-دانشگاه تبریز،yajabshir@tabrizu.ac.ir

3-دانشگاه تبریز،maysami_ma@yahoo.com50 تعداد دریافت

چکیده

تجزیه و تحلیل شاخص های مهم انرژی در کشت پنبه شامل کلیه مراحل در تولید بذر پنبه‌دانه از مرحله تهیه بستر بذر تا پس از برداشت (کرک‌گیری دانه‌پنبه) است. در ایران پژوهش‌هایی تا مرحله برداشت در روش خاک‌ورزی مرسوم انجام شده است و پژوهش از مرحله تهیه بستر بذر تا مرحله پس از برداشت در روش‌های مختلف خاک‌ورزی انجام نگرفته است. در این مطالعه مقدار مصرف انرژی از مرحله بستر بذر تا مرحله پس از برداشت (کرک‌گیری کردن بذر) در روش‌های مختلف خاک‌ورزی انجام گردیده است. تیمارهای خاک‌ورزی که بر اساس کاهش مقدار مصرف انرژی تقسیم‌بندی شده‌اند، شامل خاک‌ورزی مرسوم، کم‌خاک‌ورزی، حداقل-خاک‌ورزی و بی‌خاک‌ورزی (کاشت مستقیم) بودند که در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که خاک‌ورزی مرسوم با میانگین عملکرد 4/3636 کیلوگرم در هکتار دارای بیش‌ترین مقدار و تیمار بی‌خاک‌ورزی با میانگین عملکرد 3/1753 کیلوگرم در هکتار دارای کم‌ترین مقدار تولید وش پنبه گردید. نتایج تحقیقاتی این پژوهش نشان داد که خاک‌ورزی مرسوم دارای بیش‌ترین مقدار مصرف انرژی (MJ/ha 44/38942) و تیمار بی‌خاک‌ورزی دارای کم‌ترین مقدار مصرف انرژی (MJ/ha 02/32063) است. بیش‌ترین انرژی مستقیم در روش خاک‌ورزی مرسوم با مقدار MJ/ha99/19302 و کم‌ترین آن در روش بی‌خاک‌ورزی با مقدار MJ/ha57/12423 به‌دست آمد. بیش‌ترین انرژی مصرفی مستقیم مربوط به نهاده آبیاری و سپس سوخت به‌ترتیب با مقادیر انرژی مصرفی (MJ/ha 5850 و 4/4704) بود. مقدار کل انرژی صرف شده غیر‌مستقیم که شامل سموم و کودهای شیمیایی است، معادل MJ/ha 45/19639 محاسبه شد. بیش‌ترین کارایی و بهره‌وری انرژی در روش خاک‌ورزی مرسوم به ترتیب با مقادیر MJ/ MJ99/1 و kg/MJ 09/0 و کم‌ترین آن در بی‌خاک‌ورزی MJ/ MJ 17/1 وkg/MJ 05/0به‌دست آمد. با توجه به نتایج تحقیقات و بیش‌تر بودن کارائی و بهره‌وری انرژی در روش خاک‌ورزی مرسوم، می‌توان این روش را به عنوان روش خاک‌ورزی در این منطقه توصیه نمود.
واژگان کلیدی

انرژی  پنبه  تهیه بذر  خاک ورزی  کارائی انرژی  چرخه حیات دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است