بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
25
مقالات
215
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
بررسی عوامل مؤثر بر افت فشار در انتقال نیوماتیکفاز رقیق عمودی محصول دانهای ذرت


دریافت: 1397/12/13 | پذیرش: 1398/12/4 | انتشار: 1399/3/12 

 DOI

نویسندگان
رسول معمار دستجردی1*، مجید رهنما2، سحر سهرابی3، امین لطفی جلال آبادی4

1-دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی خوزستان،rasoul_memar@yahoo.com

2-دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی خوزستان،rahnamam2002@yahoo.com

3-دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی خوزستان،saharsohrabi67.ss@gmail.com

4-دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی خوزستان،aminlo2020@gmail.com218 تعداد دریافت

چکیده

بارگیری و تخلیه محصول تولیدی از مزرعه تا سیلو به ‌منظور فروش، یکی از مراحل تولید خصوصاً در کشاورزی سنتی و نیمه مکانیزه می‌باشد. متأسفانه بخش عمده انتقال و جابجایی محصولات توسط نیروی انسانی انجام می‌گیرد، که علاوه بر بالا بودن هزینه، خستگی مفرط کارگران نیز از پیامدهای آن به شمار می‌رود. سیستم انتقال نیوماتیکی بهترین روش برای انتقال با شرایط مدنظر می‌باشد. این سیستم با حجم کم می‌تواند مواد گرانولی را بدون ایجاد گردوغبار انتقال دهد. در این پژوهش پس از طراحی و ساخت نقاله نیوماتیکی عمودی فاز رقیق برای انتقال بذر ذرت، جهت بررسی تأثیر طول لوله (۱، ۲ و ۳ متر)، سرعت هوای ورودی (۱۳، ۱۷ و ۲۰ متر بر ثانیه) و دبی جرمی (۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در ساعت) بر میزان افت فشار، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. توان مورد نیاز دستگاه با استفاده از روابط تجربی و پس از محاسبه افت فشار انتقال بدست آمد. افت فشار شامل مجموع افت فشار موردنیاز برای هوا به‌تنهایی (ΔPL)، افت فشار شتاب مواد (ΔPA)، افت فشار اصطکاک و برخورد مواد (ΔP*z)، افت فشار ناشی از بلند نمودن و تعلیق مواد (ΔPG) و افت فشار زانویی‌ها‌ (ΔPB) می‌شود. در نهایت افت فشار انتقال Pa۶۰/۱۲۵۶ و توان ورد نیاز برای دستگاه ۶۸/۱۳۳ وات به دست آمد. همچنین نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان داد که با سه برابر کردن طول لوله عمودی، افت فشار به‌طور معنی‌داری در سطح یک درصد افزایش یافت. همچنین با افزایش سرعت هوا و دبی جرمی دانه‌ها افت فشار به‌طور معنی‌داری در سطح یک درصد افزایش پیدا کرد.
واژگان کلیدی

انتقال نیوماتیک  افت فشار  فاز رقیق  ذرت دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است