بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
25
مقالات
217
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
ارزیابی سامانه خنک‌کننده تبخیری مستقیم (فن‌-پد) در گلخانه تحت شرایط محیطی مختلف


دریافت: 1397/11/17 | پذیرش: 1398/1/19 | انتشار: 1398/7/16 

 DOI

نویسندگان
مهدی منتظری1، برات قبادیان2، هادی پاسدارشهری3، احمد بناکار4*

1-دانشگاه تربیت مدرس،montazeri1112@gmail.com

2-دانشگاه تربیت مدرس،bghobadian@gmail.com

3-دانشگاه تربیت مدرس،pasdar@modares.ac.ir

4-تهران دانشگاه تربیت مدرس،ah_banakar@yahoo.com591 تعداد دریافت

چکیده

کشت محصولات گلخانه‌ای یک پیشرفت در فنّاوری تولید محصولات کشاورزی است که از مناطق معتدل تا مناطق گرم‌تر استوایی در حال افزایش است. اگرچه گلخانه از محصولات در برابر شرایط آب و هوایی نا‌مساعد حفاظت می‌کند اما رطوبت و دمای بالا در مناطق حاره‌ای باعث نتیجه معکوس روی تولید محصولات می‌گردد. ازاین‌رو در چنین مناطقی، کاهش درجه حرارت داخل گلخانه یا تنظیم آن تا نزدیک دمای محیط ضروری است. ازآنجایی‌که‌ طراحی سامانه سرمایش به‌شدت وابسته به شرایط محیطی است، توسعه یک سامانه‌ مناسب که شرایط اقلیم موضعی را برای رشد محصول فراهم ‌کند کار دشواری است. بنابراین در این پژوهش عملکرد سامانه سرمایش فن-پد در شرایط مختلف آب و هوایی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا محیط گلخانه توسط نرم‌افزار TRNSYS مدلسازی گردید. بعد از صحت سنجی مدل با نتایج تجربی، توانایی سامانه در خنک کردن گلخانه و عملکرد سامانه نسبت به پارامترهای سرعت هوا، دما و نسبت رطوبت هوای محیط مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد در شرایط محیطی با دمای حباب خشک و نسبت رطوبت به ترتیب کمتر از C˚ ۴۰ و kg/kg ۰۱۵/۰، سامانه خنک‌کننده تبخیری مستقیم (فن-پد) در سرعت هوای m/s ۲۵/۱ روش مناسبی برای خنک کردن گلخانه است و شرایط مطلوبی جهت رشد محصول فراهم میکند. همچنین نتایج نشان داد در نسب رطوبت‌های بیشتر از kg/kg ۰۱۵/۰ سامانه خنک‌کننده تبخیری به‌تنهایی توانایی خنک کردن گلخانه را ندارد.
واژگان کلیدی

خنک کننده تبخیری مستقیم  فن پد راندمان گلخانه  مناطق مرطوب  ترنسیس دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است