بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
7
شماره‌ها
23
مقالات
190
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
اثر نظام های مختلف زراعی بر مصرف سوخت و انرژی مصرفی و عملکرد گندم زمستانه


دریافت: 1397/9/25 | پذیرش: 1398/2/4 | انتشار: 1398/7/16 

 DOI

نویسندگان
رحیم ابراهیمی1*، رضا عیدی کهنکی2، محمود رضا تدین3

1-دانشگاه شهرکرد،rahim.ebrahimi@gmail.com

2-دانشگاه شهرکرد،R.E.Kohnaki@yahoo.com

3-دانشگاه شهرکرد،mrtadayon@yahoo.com96 تعداد دریافت

چکیده

با توجه به اهمیت استفاده از نظام های کم خاک ورزی در کاهش انرژی مصرفی گیاهان زراعی با ۶ تیمار و ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ در استان خوزستان برای بررسی نظام های مختلف زراعی بر انرژی مصرفی اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل: کشت سنتی با استفاده از گاوآهن برگرداندار، کشت سنتی بدون استفاده از گاوآهن برگرداندار، کم خاک‌ورزی، بی‌خاک-ورزی بر روی ۱۰۰% بقایا، بی‌خاک‌ورزی بر روی ۶۰% بقایا و بی‌خاک‌ورزی بر روی زمین عاری از بقایا بودند. در این تحقیق مصرف سوخت، زمان انجام هر عملیات و کل زمان انجام عملیات خا‌ک‌ورزی و کاشت گندم، انرژی مصرفی عملیات خاک‌ورزی و کاشت، درصد سبز شدن گندم، تراکم علف‌های هرز، تعداد سنبله در مترمربع، دانه در سنبله و دانه در سنبلک، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گندم، شاخص برداشت گندم، وزن هزار دانه، انرژی ورودی، انرژی خروجی، افزوده خالص انرژی، بهره-دهی انرژی، انرژی ویژه یا شدت انرژی، کارایی یا بازده انرژی برای هر یک از تیمارهای آزمایشی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان دادند که بیشترین و کمترین مقدار سوخت مصرفی به ترتیب در تیمارهای کشت سنتی (۶۷/۹۳ لیتر بر هکتار) و در تیمارهای کم خاک‌ورزی (۵۷/۱۴ لیتر بر هکتار) بدست آمد. در مجموع نتیجه می شود که بیشترین هزینه تولید (۱۲ میلیون ریال در هکتار) و بالاترین سود (۴/۲۷ میلیون ریال در هکتار) در تیمار با استفاده از گاوآهن برگرداندار نسبت به سایر تیمارها بدست آمد.
واژگان کلیدی

کم خاک ورزی  بی خاک ورزی  بقایا  گاوآهن برگرداندار دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است