برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
اثر نظام هاي مختلف زراعي بر مصرف سوخت و انرژي مصرفي و عملکرد گندم زمستانه


نویسندگان

رحیم ابراهیمی
رضا عيدي کهنکي
محمود رضا تدین

rahim.ebrahimi@gmail.com    دانشگاه شهرکرد
R.E.Kohnaki@yahoo.com    دانشگاه شهرکرد
mrtadayon@yahoo.com    دانشگاه شهرکرد


10 دانلودها

چکیده

با توجه به اهميت استفاده از نظام هاي کم خاک ورزي در کاهش انرژي مصرفي گياهان زراعي با ۶ تيمار و ۳ تکرار در سال زراعي ۱۳۹۱-۱۳۹۰ در استان خوزستان براي بررسي نظام هاي مختلف زراعي بر انرژي مصرفي اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايش شامل: کشت سنتي با استفاده از گاوآهن برگرداندار، کشت سنتي بدون استفاده از گاوآهن برگرداندار، کم خاک¬ورزي، بي¬خاک-ورزي بر روي ۱۰۰% بقايا، بي¬خاک¬ورزي بر روي ۶۰% بقايا و بي¬خاک¬ورزي بر روي زمين عاري از بقايا بودند. در اين تحقيق مصرف سوخت، زمان انجام هر عمليات و کل زمان انجام عمليات خا¬ک¬ورزي و کاشت گندم، انرژي مصرفي عمليات خاک¬ورزي و کاشت، درصد سبز شدن گندم، تراکم علف¬هاي هرز، تعداد سنبله در مترمربع، دانه در سنبله و دانه در سنبلک، عملکرد بيولوژيک و عملکرد دانه گندم، شاخص برداشت گندم، وزن هزار دانه، انرژي ورودي، انرژي خروجي، افزوده خالص انرژي، بهره-دهي انرژي، انرژي ويژه يا شدت انرژي، کارايي يا بازده انرژي براي هر يک از تيمارهاي آزمايشي اندازه‌گيري شد. نتايج نشان دادند که بيشترين و کمترين مقدار سوخت مصرفي به ترتيب در تيمارهاي کشت سنتي (۶۷/۹۳ ليتر بر هکتار) و در تيمارهاي کم خاک¬ورزي (۵۷/۱۴ ليتر بر هکتار) بدست آمد. در مجموع نتيجه مي شود که بيشترين هزينه توليد (۱۲ ميليون ريال در هکتار) و بالاترين سود (۴/۲۷ ميليون ريال در هکتار) در تيمار با استفاده از گاوآهن برگرداندار نسبت به ساير تيمارها بدست آمد.
واژگان کلیدی

کم خاک ورزی  بی خاک ورزی  بقایا  گاوآهن برگرداندار دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
7
شماره‌ها
22
مقالات
137
مقالات دسترسی آزاد
66