بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
25
مقالات
217
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
بررسی کارایی انرژی مصرفی و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید گلرنگ از نظر زیست محیطی


دریافت: 1397/7/3 | پذیرش: 1398/2/4 | انتشار: 1398/7/16 

 DOI

نویسندگان
عبداله ایمان‌مهر1

1-اراک-میدان شریعتی- دانشگاه اراک-دانشکده کشاورزی،imanmehr2000@yahoo.com503 تعداد دریافت

چکیده

این بررسی به منظور ارزیابی کارایی انرژی واحد‌های تولید گلرنگ با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها در منطقه جلگه استان اصفهان در سال ۱۳۹۴ انجام شد. داده ها از مجموع ۳۰ مزرعه تولید گلرنگ با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که میزان انرژی ورودی و خروجی به ترتیب ۱/۳۰۸۴۳ و ۷۱/۶۷۵۸۵ مگاژول بر هکتار است. بیشترین میزان سهم انرژی مصرفی را بترتیب کودهای شیمیایی (۱۸/۴۸%)، سوخت (۵۵/۲۴%) و آب مصرفی (۴۴/۱۲%) به‌خود اختصاص داده است. میانگین کارائی فنی، کارائی فنی خالص و کارائی مقیاس محصول گلرنگ به ترتیب ۲۸/۹۴%، ۹۳/۹۹% و ۳۳/۹۴% بدست آمد. بر اساس مدل CCR بیشترین میزان مصرف مازاد واحدهای ناکارا بترتیب مربوط به نهاده‌های کودهای شیمیایی و بخصوص کود اوره (۵۸%)، سوخت دیزل (۱۸%)، آب مصرفی (۱۲%) و بذر مصرفی (۸%) می‌باشد. سوخت‌ها با ۴۹% و سپس کود اوره با ۳۵% بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید گلرنگ دارند (شکل ۴-۱۶). لذا با استفاده از سیستم‌های مکانیزه مدیریت شده باید بکارگیری ماشین‌آلات را کنترل نمود تا مصرف سوخت کاهش یابد و مصرف کود اوره را با جایگزینی کودهای دامی اصلاح نمود تا آلودگی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی منابع آبی منطقه کاهش یابد. . نسبت انرژی (راندمان انرژی) در منطقه مورد مطالعه ۱۹/۲، بهره‌وری انرژی ۱۴/۰ کیلوگرم بر مگاژول و ضریب انرژی ۱۶/۳۴۶۵۵ مگاژول بر هکتار بدست آمد.
واژگان کلیدی

کارایی انرژی  تولید گلرنگ  تحلیل انرژی مصرفی  انتشار گازهای گلخانه‌ای دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است