برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
ارزیابی بهره‌وری نیروی انسانی واحد تعمیرات با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان سیستم: مطالعه موردی کارخانه تولیدی آرد


نویسندگان

فاطمه افشارنیا
افشین مرزبان

afsharniaf@yahoo.com    دزفول
afshinmarzban@hotmail.com    دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان


18 دانلودها

چکیده

آرد گندم به عنوان یک محصول استراتژیک و مهم‌ترین ماده اولیه نان، طی یک پروسه فرآوری در کارخانه و بصورت مکانیزه تولید می شود. افزایش بهره وری در بخش های مختلف از جمله واحد نگهداری و تعمیرات این فرآیند مکانیزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای بسیاری از سیستم ها، مقوله نیروی انسانی به عنوان با اهمیت ترین سرمایه سیستم می باشد که بر روی کارایی و عملکرد سیستم تأثیر چشمگیری دارد. در این تحقیق روند بهره وری نیروی انسانی واحد تعمیرات کارخانه آرد شعله با درنظرگرفتن قابلیت اطمینان سیستم مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری بهره¬وری از شاخص کارایی و ضریب اثربخشی کلی تعمیرکار استفاده شد و آمار خرابی کارخانه آرد در دو بخش بوجاری و آسیاب در طی ده سال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق نتایج از کل خرابی های کارخانه تولیدی آرد، 59/44 درصد مربوط به واحد آسیاب و 41/55 درصد مربوط به واحد بوجاری بود. بیشترین خرابی های واحد بوجاری به ترتیب مربوط به قسمت های مارپیچ (%7/22)، بارریز (%8/16) و بالابر (%2/11) و در واحد آسیاب مربوط به والس (%9/21)، مارپیچ ها (%8/11) و الک (%8/9) بود. کارایی نیروی انسانی واحد تعمیرات با نرخ خرابی در تجهیزات کارخانه ارتباط مستقیم و اثربخشی نیروی انسانی با قابلیت اطمینان تجهیزات کارخانه ارتباط مستقیمی را نشان داد.
واژگان کلیدی

نیروی انسانی  بهره وری  تعمیرات  کارخانه آرد دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
7
شماره‌ها
22
مقالات
137
مقالات دسترسی آزاد
66