بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
25
مقالات
217
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
ارزیابی برخی شاخص های ارگونومیک ماشین آلات حمل ونقل اولیه چوب در بهره برداری جنگل‌های هیرکانی


دریافت: 1397/1/25 | پذیرش: 1398/2/31 | انتشار: 1398/7/16 

 DOI

نویسندگان
محمد حجازیان1*، مجید لطفعلیان2، سلیمان محمدی لیمایی3

1-دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،mo.hejazian@gmail.com

2-دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،mlotfalian@sanru.ac.ir

3-'گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا،limaei@guilan.ac.ir477 تعداد دریافت

چکیده

ماشین آلات جنگل یکی از منابع خطر در بهره برداری جنگل محسوب می شوند. توجه به فاکتورهای ارگونومیک این ماشین‌ها نقش مهمی در کاهش آسیب های شغلی دارد. در این مطالعه فاکتورهای ارگونومیک ماشین های حمل ونقل اولیه چوب در جنگل‌های هیرکانی شامل: Timberjack ۴۵۰C و HSM ۹۰۴ بررسی شد. به‌منظور ارزیابی، از برخی شاخص های دستورالعمل ارگونومیک و ایمنی اروپایی برای ماشین‌های جنگل استفاده شد. این شاخص ها عبارت‌اند از: سطح صدای ماشین، دسترسی به کابین، وضعیت صندلی راننده، تهویه کابین بود که بر اساس رابط بالقوه با خطرات موجود در عملیات اجرایی انتخاب شدند. بر اساس نتایج، مدت‌زمان مواجهه با سطح صدا برای Timberjack ۴۵۰C و HSM ۹۰۴ به ترتیب ۴ و ۵ ساعت در هر نوبت‌کاری محاسبه شد که کمتر از میزان استاندارد بود. همچنین در شاخص دسترسی به کابین به ترتیب ۱۲۰ و ۶۲ امتیاز منفی، در شاخص وضعیت صندلی به ترتیب ۱۷۰ و ۴۱ امتیاز منفی و در شاخص تهویه کابین به ترتیب ۱۰۱ و ۷۱ امتیاز منفی کسب نمودند. اسکیدر HSM ۹۰۴ به لحاظ ارگونومی در تمامی شاخص‌ها از شرایط استاندارد و مطلوب‌تری برخوردار است. با اعمال برخی تغییرات مانند افزایش تعداد پلکان، عایق‌بندی و درزگیری کابین، تعویض به‌موقع فیلتر هوا می‌توان وضعیت ارگونومی را بهبود و خطرات و آسیب های احتمالی را کاهش داد
واژگان کلیدی

آسیب‌های شغلی  ماشین آلات جنگل  اسکیدر  ارگونومیک دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است