بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
7
شماره‌ها
23
مقالات
190
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
ارزیابی دو نوع موزع دقیق‌کار برای ماشین‌های قلمه‌کار نیشکر


دریافت: - | پذیرش: 1398/7/8 | انتشار: 1398/11/3 

 DOI

نویسندگان
ایمان سلیمانی1، حسن ذکی دیزجی2*، محمد جواد شیخ داودی3

1-اهواز دانشگاه شهید چمران،soleimani.i@gmail.com

2-اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده کشاورزی،hzakid@scu.ac.ir

3-اهواز دانشگاه شهید چمران،javad1950@gmail.com35 تعداد دریافت

چکیده

در این پژوهش، امکان کاشت دقیق قلمه نیشکر مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور دستگاهی به نام "شبیه‌ساز کاشت قلمه‌نیشکر" ساخته شد و دو نوع موزع به‌وسیله این دستگاه مورد آزمون قرار گرفت. آزمون کارگاهی با سه تیمار مختلف شامل سرعت پیشروی در سه سطح 1، 2 و 3 کیلومتر بر ساعت، مکانیسم انتقال قلمه شامل دو سطح تسمه‌نقاله و سطح شیب‌دار و نوع موزع شامل موزع استوانه‌ای دندانه‌دار و موزع چرخ ستاره‌ای انجام شد. این پژوهش در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. دو نوع موزع تحت تیمارهای مختلف با چهار شاخص شامل نکاشت، بیش کاشت، کیفیت تغذیه و دقت کاشت ارزیابی شدند. از لحاظ عددی شاخص بیش کاشت در موزع استوانه دندانه‌دار و شاخص نکاشت در موزع چرخ ستاره‌ای بیشتر بود. دو موزع در شاخص کیفیت تغذیه اختلاف معناداری با یکدیگر نداشتند. در تیمار سرعت مشخص شد که سرعت بالاتر، تقریباً در تمامی آزمایش‌ها تأثیر نامطلوب بر کیفیت توزیع قلمه که مجموعی از شاخص‌های مورد آزمون است، می‌گذارد. نتایج بررسی مکانیسم‌های انتقال قلمه نشان داد که تسمه‌نقاله که قلمه‌ها را به شکل فعال به موزع تغذیه می‌نماید، افزایش معنادار کیفیت کاشت قلمه مشاهده می‌شود. با استفاده از موزع ستاره‌ای، انتقال قلمه توسط تسمه‌نقاله و در سرعت 2 کیلومتر بر ساعت می‌توان به مطلوب‌ترین کشت ازنظر دقت کشت و کیفیت تغذیه در بین حالت‌های مختلف مورد آزمون دست‌یافت.
واژگان کلیدی

موزع دقیق‌کار نیشکر کاشت قلمه‌کار دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است