بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
25
مقالات
217
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
بررسی تغییر در خواص مکانیکی و رئولوژیکی سیب زمینی در طول انبارداری بلند مدت


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/7/16 

 DOI

نویسندگان
امید امیدی ارجنکی1*، داود قنبریان2، مجبتی نادری بلداجی3، کاوه ملازاده4

1-،omidmac@gmail.com

2-،dghanbarian@yahoo.com

3-،mnaderi@alumni.ut.ac.ir

4-،kavehmollazade@gmail.com523 تعداد دریافت

چکیده

در این پژوهش، با انجام آزمون‌های فشاری تک‌محوری و خزش و تعیین ویژگی‌های الاستیک و ویسکوالاستیک، تغییرات خواص مکانیکی و رئولوژیکی سیب‌زمینی رقم آگریا در دوره‌های مختلف انبارداری شش‌ماهه بررسی شد. نتایج نشان داد که برازش معادله چندجمله‌ای درجه سه بر منحنی نیرو ـ تغییرشکل در آزمون فشاری (R۲=۰.۹۸) و معادله مدل برگر بر منحنی پاسخ آزمون خزش (R۲=۰.۹۹) مناسب بود. همچنین نتایج نشان داد در طی شش ماه انبارداری، مقادیر مدول الاستیسیته (به میزان ۴۷/۱۰ درصد)، حداکثر نیروی شکست، میزان چقرمگی و زمان تأخیر کاهش پیدا کردند و ویژگی‌های نرمش آنی و نرمش خزشی نیز روندی افزایشی (به ترتیب ۳۳/۱۳ و ۱۰ درصد) داشتند. همچنین ویژگی‌هایی مانند ویسکوزیته آنی و تأخیری نیز روندی متغیر را در طول انبارداری از خود نشان دادند.
واژگان کلیدی

آزمون فشاری تک‌محوری آزمون خزش. خواص ویسکوالاستیک انبارداری دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است