بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
25
مقالات
217
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
بررسی عملکرد تراکتورهای جاندیر3140 و مسی فرگوسن399 حین عملیات زیرشکنی


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/7/29 

 DOI

نویسندگان
محمد عسکری1*، افشار آزادبخت2، حسینعلی شمس آبادی3، سیدرضا موسوی سیدی4

1-،engmohammadaskari@gmail.com

2-،afshar.azadbakht@yahoo.com

3-،hshamsabadi@yahoo.com

4-،mousavi22@yahoo.com909 تعداد دریافت

چکیده

در این تحقیق، نیروی کششی موردنیاز شاخه زیرشکن به همراه مصرف سوخت، لغزش، قدرت مالبندی، بازده کششی و بازده کل انرژی تراکتورهای مسی فرگوسن ۳۹۹ و جاندیر۳۱۴۰ در سرعت‌های ۸/۱، ۳/۲، ۹/۲ و ۵/۳ کیلومتر بر ساعت و اعماق۴۰ و۵۰ سانتی‌متری باهم مقایسه گردید. نوع تراکتور، سرعت و عمق همچنین اثرات متقابل آنها تأثیر معنی‌داری بر تمامی پارامترها به استثناء نیروی کششی و قدرت مالبندی داشت. در مجموع، تراکتور جاندیر عملکرد بهتری داشت بدین صورت که با افزایش سرعت پیشروی از ۸/۱ به ۵/۳ کیلومتر بر ساعت، نیروی کششی، مصرف سوخت، لغزش، قدرت مالبندی و بازده کل انرژی به ترتیب در اعماق ۴۰ و۵۰ سانتی‌متری به میزان ۷، ۴، ۲۳، ۳/۱۰۸ و ۸۹ درصد افزایش یافته اما بازده کششی به میزان ۸/۱۳ درصد کاهش یافت. به علاوه، افزایش۱۰ سانتی‌متری عمق زیرشکنی موجب افزایش نیروی کششی، مصرف سوخت، لغزش و قدرت مالبندی به میزان ۳/۲۱، ۶/۳۱، ۶/۲۰ و ۴/۲۱ شد اما بازده کششی و بازده کل انرژی به میزان ۷/۹ و ۲۵ درصد کاهش یافتند. نتایج بهینه‌سازی پارامترهای تحت بررسی توسط روش‌ سطح پاسخ (RSM) نشان داد که به‌طور میانگین، عمق ۹/۴۲ سانتی‌متر و سرعت ۴/۲ کیلومتر بر ساعت، بهینه‌ترین نتایج را در خصوص عملکرد مجموعه تراکتور- زیرشکن حاصل می‌نمایند.
واژگان کلیدی

زیرشکن روش‌ سطح پاسخ مصرف سوخت. بازده کششی بازده کل انرژی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است