بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
25
مقالات
217
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
پتانسیل به کارگیری تکنیک ماشین بینایی برای جداسازی کیفی مغز گردو (رقم کاغذی)


دریافت: - | پذیرش: 1399/7/15 | انتشار: 1399/7/16 

 DOI

نویسندگان
ولی رسولی شربیانی1*، رویا فرهادی2، امیر حسین افکاری سیاح3، ابراهیم تقی‌نژاد4

1-،vrasooli@uma.ac.ir

2-،roya.f22@gmail.com

3-دانشگاه محقق اردبیلی. ،ahafkari@gmail.com

4-دانشگاه محقق اردبیلی،e.taghinezhad@gmail.com61 تعداد دریافت

چکیده

امروزه روش ماشین بینایی به‌طور گسترده‌ای در کشاورزی و به ویژه در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این سیستم در واحدهای جداسازی کیفی و بالاخص برای محصولات با ارزش نظیر مغز گردو می‌توان استفاده نمود. در این تحقیق امکان جداسازی مغز گردو در سه دسته کیفی مغزگردو‌های سالم روشن، سالم تیره و معیوب بر اساس فضاهای های رنگی RGB، HSV و L*a*b* مورد بررسی قرار گرفت. سامانه ماشین بینایی شامل جعبه روشنایی، یک دوربین تصویربرداری (مدل سونی با دقت ۴ مگاپیکسل)، یک رایانه و نرم‌افزار متلب می‌باشد. پس از تصویر برداری از نمونه های در فضای RGB، مولفه های مربوط به دو فضای رنگی دیگر با استفاده از توابع تبدیل بدست آمد. سپس، جداسازی نمونه‌های سالم از ناسالم با استفاده از تحلیل آماری سه فضای رنگی گفته شده، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در سیستم رنگی RGB از طریق مؤلفه‌هایR (شدت رنگ قرمز) و G (شدت رنگ سبز) و در سیستم رنگیHSV بر اساس مؤلفه‌های Hو Vجداسازی نمونه‌های سالم امکان‌پذیر است. همچنین در فضای رنگی L*a*b*، مؤلفه‌هایL* و b* قادر بودند که نمونه‌های سالم را از دو دسته دیگر نمونه‌ها جدا کنند. اما در مورد جداسازی نمونه‌های سالم تیره از نمونه‌های معیوب، به دلیل همپوشانی رنگ‌ها این امکان وجود ندارد. از بین شاخص‌های بافت سطحی، فقط پارامترهای contrast و energy قادر به جداسازی نمونه‌های سالم بودند.
واژگان کلیدی

جداسازی  کیفیت  ماشین بینایی  مغز گردو دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است