بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
25
مقالات
217
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
تعیین پاسخ ارتعاشی ساقه نیشکر به منظور پیش بینی فیبر و بریکس با کمک پردازش تصویر


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/7/28 

 DOI

نویسندگان
هادی اورک1*، مریم سلطانی کاظمی2، سامان آبدانان مهدی زاده3

1-،hadiorak@yahoo.com

2-،maryamsoltanikazemi@gmail.com

3-،saman.abdanan@gmail.com459 تعداد دریافت

چکیده

نیشکر یکی از محصولات مهم در حوزه کشاورزی است.بخش جامد نیشکر که شامل فیبر (باگاس) حاصله از تفاله‏های صنعت نیشکر می‏باشد از بزرگترین منابع سلولز به شمار می‏آید. یک شاخص قابل اندازه‏گیری دیگر در نیشکر، بریکس می‏باشد که به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری شکر و همچنین رسیدگی آن است. با توجه به اهمیت میزان فیبر، شاخص بریکس و محتوای رطوبتی ساقه نیشکر در این مقاله سعی شده است روشی غیر مخرب برای تخمین این پارامترها ارائه گردد؛ به این منظور ارتعاش مکانیکی ساقه‌های نیشکر به صورت تیر یکسرگیردار مورد ارزیابیقرار گرفت. نمونه‌ها بعد از قرارگیری در محل مناسب با اعمال ضربه‌ای تحریک و فرکانس طبیعی، فرکانس میرایی و ضریب میرایی محاسبه و به عنوان ورودی برای آموزش شبکه عصبی و مصنوعیبه منظور پیشگویی بریکس، درصد فیبر و محتوی رطوبتی (به عنوان خروجی‌ها) مورد استفاده قرار گرفت. میزان ضریب همبستگی برای فیبر، بریکس و رطوبت به ترتیب ۹۷/۰R² = ،۷۱/۰R² = و۵۵/۰R² = بدست آمد.همچنین از ماشین بردار پشتیبان به منظور طبقه‌بندیداده‌های ارتعاشی نیشکر استفاده گردید؛ نتایج نشان داد که طبقه‏بند ماشین بردار پشتیبان پارامترهای فیبرو بریکس را به ترتیب با دقت ۴۳/۹۱ و ۷۳/۸۳ درصد طبقه‏بندی نمود.
واژگان کلیدی

پردازش تصویر ارتعاش مکانیکی شبکه عصبی مصنوعی ماشین بردارپشتیبان شاخص بریکس درصد فیبر دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است