برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
انتخاب الگوی مناسب پیش¬بینی نرخ خرابی تراکتور مسی فرگوسن در استراتژی¬های مختلف نگهداری


نویسندگان

فاطمه افشارنیا

afsharniaf@yahoo.com    unknown


1 دانلودها

چکیده

امروزه با مکانیزه شدن سیستم¬های کشاورزی، انجام به¬موقع فعالیت¬ها نیازمند برنامه¬ریزی صحیح ماشینی است. برای برنامه¬ریزی صحیح باید از زمان دقیق توقف ماشین¬ها اطلاع داشت. در همین راستا مطالعه¬ای جهت پیش¬بینی دقیق میزان نرخ خرابی تراکتور مسی¬فرگوسن 399 برای دو استراتژی نگهداری اصلاحی و پیشگیرانه در استان خوزستان برنامه¬ریزی و اجرا شد. برای این منظور الگوهای رگرسیون ARIMA و نمائی برآورد و بهترین الگو انتخاب گردید. بررسی آزمون تصادفی بودن (دوربین واتسون) سری¬های هر دو استراتژی مبین غیرتصادفی بودن آنها بود. بر اساس نتایج حاصل از محاسبه معیار کمترین خطای پیش¬بینی، برای پیش-بینی سری¬های استراتژی نگهداری اصلاحی و پیشگیرانه الگوی ARIMA به عنوان روش برتر در مقایسه با سایر روش¬ها شناخته شد. لذا استفاده از روش مذکور به شرط ثابت بودن شرایط، نتایجی با کمترین خطا به¬دست خواهد داد. بر اساس نتایج حاصل از پیش¬بینی متغیر نرخ خرابی مشخص شد که تفاوت چندانی در ویژگی¬های نرخ خرابی پیش¬بینی¬شده و نرخ خرابی پیش¬بینی¬شده تراکتور وجود ندارد که این امر بیانگر دقت بالای پیش¬بینی با استفاده از مدل ARIMA می¬باشد.
واژگان کلیدی

ARIMA استراتژی نگهداری تراکتور نمائی پیش¬بینی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود ندارد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
7
شماره‌ها
22
مقالات
141
مقالات دسترسی آزاد
66