برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
بخش بندی جوجه های گوشتی به منظور پیش بینی وزن به روش مدل شکل فعال


نویسندگان

سامان آبدانان مهدی زاده
سمیه امرایی

saman.abdanan@gmail.com    unknown
samraee1@gmail.com    unknown


12 دانلودها

چکیده

به دلیل مشکلات بسیار توزین مستقیم وزن از قبیل استرس زا بودن آن هم برای کشاورز و هم برای حیوانات، روش¬های مبتنی بر پردازش تصاویر دیجیتال به منظور برآورد وزن حیوانات زنده و تعیین روند رشد آن ها پیشنهاد شده است، اما تعیین تغییرات ویژگی های ظاهری بدن حیوان با وجود سر به دلیل تغییر مکرر موقعیت آن سبب ایجاد خطای قابل توجهی می گردد. بدین منظور تعداد۳۰ قطعه جوجه گوشتی یک روزه تحت شرایط استاندارد پرورش داده شد. به منظور کاهش خطای تخمین وزن جوجه های گوشتی، سر آن با روش مدل شکل فعال حذف و عملکرد روش پیشنهادی در پیش بینی وزن، با روش بخش¬بندی اتسو مقایسه گردید. ضریب تبیین بدست آمده در روش مدل شکل فعال میان وزن واقعی با مساحت و محیط به ترتیب (۹۷%R۲=) و (۹۳%R۲=) و برای روش اتسو به ترتیب میان وزن واقعی با مساحت و محیط (۹۳%R۲=) و (۹۲%R۲= ) مشاهده شد. با توجه به مقایسه این دو روش مشخص گردید که دقت پیش بینی وزن توسط مدل توسعه ¬یافته با محیط و مساحت استخراج¬شده با روش مدل شکل فعال بالاتر از روش بخش¬بندی اتسو می¬باشد.
واژگان کلیدی

پردازش تصویر پیش بینی وزن کانتور بدن جوجه های گوشتی بخش بندی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
7
شماره‌ها
23
مقالات
149
مقالات دسترسی آزاد
66