بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
24
مقالات
201
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
بخش بندی جوجه های گوشتی به منظور پیش بینی وزن به روش مدل شکل فعال


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/7/28 

 DOI

نویسندگان
سامان آبدانان مهدی زاده1*، سمیه امرایی2

1-،saman.abdanan@gmail.com

2-،samraee1@gmail.com55 تعداد دریافت

چکیده

به دلیل مشکلات بسیار توزین مستقیم وزن از قبیل استرس زا بودن آن هم برای کشاورز و هم برای حیوانات، روش‌های مبتنی بر پردازش تصاویر دیجیتال به منظور برآورد وزن حیوانات زنده و تعیین روند رشد آن ها پیشنهاد شده است، اما تعیین تغییرات ویژگی های ظاهری بدن حیوان با وجود سر به دلیل تغییر مکرر موقعیت آن سبب ایجاد خطای قابل توجهی می گردد. بدین منظور تعداد۳۰ قطعه جوجه گوشتی یک روزه تحت شرایط استاندارد پرورش داده شد. به منظور کاهش خطای تخمین وزن جوجه های گوشتی، سر آن با روش مدل شکل فعال حذف و عملکرد روش پیشنهادی در پیش بینی وزن، با روش بخش‌بندی اتسو مقایسه گردید. ضریب تبیین بدست آمده در روش مدل شکل فعال میان وزن واقعی با مساحت و محیط به ترتیب (۹۷%R۲=) و (۹۳%R۲=) و برای روش اتسو به ترتیب میان وزن واقعی با مساحت و محیط (۹۳%R۲=) و (۹۲%R۲= ) مشاهده شد. با توجه به مقایسه این دو روش مشخص گردید که دقت پیش بینی وزن توسط مدل توسعه ‌یافته با محیط و مساحت استخراج‌شده با روش مدل شکل فعال بالاتر از روش بخش‌بندی اتسو می‌باشد.
واژگان کلیدی

پردازش تصویر پیش بینی وزن کانتور بدن جوجه های گوشتی بخش بندی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است