برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
اثر متغیرهای محتوای رطوبت، اندازه ذرات و نوع حلال بر میزان استخراج روغن از هسته خرمای واریته مضافتی و تولید بیودیزل از آن به کمک فراصوت


نویسندگان

حامد زارع ثانی
علی شریف پاقلعه
برات قبادیان
مجتبی صابری مقدم
سید رضا حسن بیگی

hamed.zaresani@ut.ac.ir    unknown
alisharif@ut.ac.ir    unknown
bghobadian@gmail.com    unknown
saberi91@alumni.ut.ac.ir    unknown
rhbeigi@ut.ac.ir    unknown


73 دانلودها

چکیده

سهم ایران از تولید جهانی خرما در سال 2014، یک میلیون و 157 هزار تن می باشد. تخمین زده می¬شود که یازده هزار تن روغن از هسته خرما در ایران سالانه می¬توان استحصال نمود. هدف این تحقیق بررسی اثر متغیرهای اندازه ذرات، محتوای رطوبت و نوع حلال بر میزان استحصال روغن از هسته خرمای رقم صادراتی مضافتی و تولید بیودیزل از آن به کمک فراصوت می¬باشد. اثر اندازه ذرات در دو سطح، نوع حلال و محتوای رطوبت هر کدام در سه سطح بر میزان استخراج روغن از هسته خرمای واریته مضافتی بررسی شد. روغن هسته خرمای استخراج شده به روش ترانس¬استریفیکاسیون تبدیل به بیودیزل شد. برای تولید بیودیزل از امواج فراصوت استفاده گردید. متغیرهای فراصوت مورد استفاده عبارت بودند از پالس ارتعاشی در سه سطح، زمان اعمال فراصوت در دو سطح و دامنه ارتعاشی ثابت 60%. برخی از خواص بیودیزل تولید شده از روغن هسته خرما تعیین شد. نتایج نشان دادند که اثرهای ساده متغیرهای محتوای رطوبت، اندازه ذرات، نوع حلال، همچنین اثر متقابل محتوای رطوبتی در نوع حلال در سطح 1 درصد بر میزان استخراج روغن معنی¬دار می¬باشند. حداکثر میزان استخراج روغن (54/7 درصد) در محتوای رطوبتی 7 درصد، با استفاده از حلال هگزان و اندازه ذرات یک میلی¬متر به دست آمد. نتایج حاصل از اندازه¬گیری خواص سوختی نشان داد که بیودیزل تولید شده با هر دو استاندارد سوختی ASTM D 6751 و EN 14214 مطابقت دارد.
واژگان کلیدی

ترانس استریفیکاسیون واریته مضافتی فراصوت هسته خرما روغن بیودیزل دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود ندارد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
7
شماره‌ها
22
مقالات
141
مقالات دسترسی آزاد
66