برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
تعیین ظرفیت نگهداری-تعمیرات (نت) مناسب برای چند تراکتور متداول در ایران با استفاده از تئوری صف


نویسندگان

احسان هوشیار
محمود محمودی اشکفتکی

houshyar.e@gmail.com    unknown
m.mahmoodi5@gmail.com    unknown


7 دانلودها

چکیده

تراکتورها از جمله اجزای جداناپذیر فعالیت کشاورزی بوده و در هنگام خرابي مطلوب است که در حداقل زمان ممکن تعمير شده و به کار خود ادامه دهند. بـا برقـراري يـک برنامه مؤثر نگهداري و تعميـرات (نت)، ميـزان هزينـه¬‌هاي سـرويس و نگهداري و ميـزان توقـف ماشـين بـه ميـزان قابـل قبـولي کـاهش می‌‌‌¬يابد. در اين پژوهش در گام نخست توابع عمر و تعمير يک واحد ارائه خدمات مکانيزه که در این پژوهش با عنوان سیستم نام برده می‌شود شامل دو تراکتور مسی‌فرگوسن 285، دو تراکتور مسی‌فرگوسن 399 و دو تراکتور نيوهلند 155 برآورد گرديد. سپس تعميرپذيری و قابليت اطمينان تراکتور‌‌ها بررسی شد. سپس با بهره‌گيری از تئوری صف واحد نگهداری-تعميرات مناسب با وضعيت کار تراکتور‌‌ها پيشنهاد گرديد. در واقع در این پژوهش برای اولین بار در بخش ماشین‌های کشاورزی یک منطقه از ایران با ترکیب استفاده از توابع عمر و تعمیر تراکتورها و تئوری صف، ظرفیت نت مناسب تخمین زده می‌شود تا تراکتورها با تحمل کمترین زمان رکود به فعالیت خود ادامه دهند. نتايج بهترين تابع عمر را تابع پواسون و بهترين تابع تعميرات را نمايي منفی نشان داد. در طول عمر 6700 ساعت کار، تعميرات اضطراری تراکتور نيوهلند 155 نسبت به تراکتور مسی‌فرگوسن 285 در حدود 180 ساعت بيشتر بوده است. قابليت اطمينان سيستم با حداقل سه تراکتور سالم در زمان 30 ساعت 80% برآورد گرديد. با استفاده از تئوری صف ظرفيت تعمير 4/0 تراکتور در هر شيفت کاری پيشنهاد شد.
واژگان کلیدی

تعمیرپذیری قابلیت اطمینان سیستم تعمیرات پیشگیرانه زمان انتظار. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود ندارد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
7
شماره‌ها
22
مقالات
141
مقالات دسترسی آزاد
66