بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
24
مقالات
201
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
بهره‌گیری از حسگر GreenSeeker در سنجش شاخص سطح کانوپی گیاه ذرت


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: -  

 DOI

نویسندگان
حسین باقرپور1*، حسنا محمدی منور2

1-،bagherpour258@yahoo.com

2-،mohamadihosna@gmail.com172 تعداد دریافت

چکیده

اخیراً استفاده از حسگر GreenSeeker به دلیل دقت و سرعت مناسب در تشخیص شاخص سبزینگی مورد توجه بسیاری از کشاورزان قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی قابلیت این حسگر در اندازه‌گیری شاخص سبزینگی و امکان جایگزینی آن نسبت به روش‌های متداول می‌باشد. در این پژوهش مقدار سطح کل برگ‌های کانوپی‌ها به روش پردازش تصویر اندازه‌گیری شد و بهترین تابع جداسازی کانوپی گیاهی از خاک،‏ G-R بدست آمد. با تحلیل نتایج،‏ همبستگی مناسبی بین شاخص سبزینگی و سطح بالایی کانوپی‌ها بدست آمد (84‎/0R2=). نتایج نشان داد که بین این دو شاخص بدست آمده از این حسگر و دستگاه کلروفیل سنج مدل SPAD-502 همبستگی مناسبی (82‎/0=R2 ) وجود داشته و این حسگر قابلیت مناسبی در اندازه گیری مقدار سبزینگی گیاه دارد. در بررسی اثر مواد آلی سطحی،‏ ریشه میانگین مربعات خطای حاصل از مواد سطحی بر خروجی حسگر 048‎/0 بدست آمد که نشان می دهد این مواد تاثیر قابل توجهی بر خروجی حسگر ندارند. در انتها می‏توان چنین نتیجه گیری کرد که حسگر GreenSeeker اگر در دوره سبزینگی گیاه مورد استفاده قرار گیرد قابلیت مناسبی در سنجش سطح کل برگ و سبزینگی گیاه داشته و به وسیله آن می‌توان مقایسه مناسبی بین سطح پوششی گیاهان در مزارع مختلف انجام داد.
واژگان کلیدی

حسگر GreenSeeker ذرت شاخص سطح کانوپی شاخص NDVI  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است