برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
شناسایی آفات پروانه برگ خوار و پسیل برگ پسته با استفاده از تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی


نویسندگان

مهدی شمسی گوشکی
موسی رسولی
ابراهیم احمدی
مجید دولتی

mehdishamsgoshki@gmail.com    unknown
mousarasouli@gmail.com    unknown
eahmadi@basu.ac.ir    unknown
majid_dowlati@yahoo.com    unknown


6 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

آفات نسبت خسارت پردازش تصویر برگ درخت پسته شبکه‌های عصبی مصنوعی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود ندارد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
7
شماره‌ها
22
مقالات
141
مقالات دسترسی آزاد
66