بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
855
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
ارزیابی زمانی و مکانی توزیع دمای نیمه شمالی-جنوبی آب دریاچه ارومیه با استفاده از اطلاعات هواشناسی و مدل هیدرودینامیکی MIKE3


دریافت: 1398/8/12 | پذیرش: 1398/11/18 | انتشار: 1399/6/17 

 DOI

نویسندگان
مهران داداش زاده1، علیرضا مجتهدی2، جواد پارسا3*

1-دانشگاه تبریز،mehrandadashzadeh97@ms.tabrizu.ac.ir

2-دانشگاه تبریز،a.mojtahed@tabrizu.ac.ir

3-دانشگاه تبریز،jparsa78@gmail.com0 تعداد دریافت

چکیده

دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب شور جهان است. این دریاچه به دلیل اهمیت محیط زیستی به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره در مجامع جهانی به ثبت رسیده و مورد حمایت بین المللی قرار گرفته است. با این وجود، این دریاچه در سال‌های اخیر با انواع مخاطرات طبیعی و انسانی مواجه بوده و تغییرات چشمگیری در شرایط هیدرودینامیکی طبیعی آن به وجود آمده است. از این رو، مطالعه الگوی هیدرودینامیکی آن امری اجتناب‌ ناپذیر محسوب می‌شود. در این مطالعه با هدف بررسی وضعیت هیدرودینامیکی دریاچه ارومیه، به شبیه‌سازی تغییرات دمای آب در این دریاچه پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا داده‌های مورد استفاده در شبیه‌سازی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به دلیل دقت بالای مقادیر بدست آمده، از داده‌های مدل ECMWF در شبیه‌سازی‌ها استفاده گردیده است. علاوه بر این، مدل MIKE۳ جهت شبیه‌سازی عددی معرفی و چگونگی برپایی مدل برای دریاچه ارومیه تشریح شده است. در ادامه، نتایج مدل بر اساس داده‌های ماهواره‌ای صحت‌سنجی شده که ارزیابی‌ها حاکی از تطابق خوب نتایج مدل با داده‌های اندازه‌گیری شده می‌باشد. همچنین تأثیر وجود میان‌گذر در توزیع زمانی و مکانی دمای آب دریاچه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد مقدار دمای آب دریاچه در دو حالت با و بدون میان‌گذر تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته و تبادل دما بین شمال و جنوب دریاچه در دو حالت صورت می‌گیرد.
واژگان کلیدی

دریاچه ارومیه  توزیع دما  مدل ECMWF  مدل MIKE دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران