بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
845
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
تعیین ضرایب حساسیت و بهترین تابع تولید آب- شوری- عملکرد شلغم در منطقه کاشمر


دریافت: 1398/2/17 | پذیرش: 1398/5/25 | انتشار: 1399/5/3 

 DOI

نویسندگان
مهدی مکاری1*، میثم عابدین پور2، هادی دهقان3

1-مرکز آموزش عالی کاشمر،mokari6019@yahoo.com

2-مرکز آموزش عالی کاشمر،abedinpour_meysam@yahoo.com

3-مرکز آموزش عالی کاشمر،dehghan63.ha@gmail.com0 تعداد دریافت

چکیده

در راستای سازگاری با کم‌آبی راهکارهای مختلفی قابل پیشنهاد و اجرا است که از آن جمله می‌توان اتخاذ سیاست‌های مناسب، جهت بهینه‌سازی مصرف آب، از طریق تعیین توابع بهینه تولید را ذکر نمود. کم‌آبی و کاهش کیفیت منابع آب و خاک در کشور، از عوامل اصلی کاهش تولید می‌باشد از این رو، این تحقیق به منظور تعیین ضرایب حساسیت گیاه و تابع بهینه تولید آب- شوری- عملکرد برای شلغم، در کاشمر اجرا گردید. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار شامل دو فاکتور شوری و آب آبیاری اعمال شد. چهار سطح شوری آب آبیاری شامل (آب شرب) ۷/۰= S۱، ۴= S۲، ۸= S۳ و ۱۲= S۴ دسی زیمنس بر متر و سه سطح آب آبیاری شامل آبیاری کامل (۱۰۰% نیاز آبی)= W۱، W۱ ۷۵%= W۲ و W۱ ۵۰%= W۳ بود که در یک خاک با بافت لومی شنی اعمال شدند. داده‌های عملکرد بر فرم‌های مختلف توابع تولید (خطی ساده، خطی لگاریتمی، درجه دوم و نمایی) برازش داده شد و پس از آنالیز حساسیت، تابع بهینه تولید شلغم تعیین گردید. سپس مقادیر کارآیی مصرف آب و ضرایب حساسیت گیاه تعیین شد. نتایج آنالیز حساسیت نشان داد که تابع تولید درجه دوم برای شلغم به عنوان تابع بهینه تولید، قابل توصیه می‌باشد. بررسی مقادیر حداکثر خطا (ME) نشان داد که بیش‌ترین خطا مربوط به توابع لگاریتمی و خطی ساده می‌باشد. تیمار شاهد (W۱S۱) و تیمار W۲S۱ (۷۵% نیاز آبی) به ترتیب با ۶۶/۶ و ۴۲/۷ کیلوگرم بر مترمکعب پربازده‌ترین سطوح آبیاری می‌باشند، اما با افزایش تنش خشکی و شوری بهره‌وری آب کاهش یافت. مقدار متوسط ضریب Ky در شرایط تنش توأمان شوری و خشکی برابر با ۷۳/۱ محاسبه شد. همچنین ضریب حساسیت گیاه (Ks) با افزایش تنش شوری و خشکی کاهش یافت که کمترین مقدار آن (۵/۰) مربوط به تیمار W۳S۴ می‌باشد. منحنی‌های هم محصول نشان می‌دهند که با افزایش میزان آبیاری، می‌توان از آب آبیاری با شوری بالاتری در آبیاری شلغم استفاده نمود، به نحوی که عملکرد نیز تغییر نکند.
واژگان کلیدی

تبخیر و تعرق  تنش خشکی  شلغم  کارایی مصرف آب  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران