بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
845
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
ارزیابی اثر سوپرجاذب بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار تحت شرایط کم‎آبیاری


دریافت: 1398/2/8 | پذیرش: 1398/5/31 | انتشار: 1399/1/16 

 DOI

نویسندگان
ناصر زینی وند1، داود خدادادی دهکردی2*، حیدرعلی کشکولی3، علی عصاره4، اصلان اگدرنژاد5

1-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،d.kh.d1981@gmail.com

2-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،davood_kh70@yahoo.com

3-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،zbalak1983@gmail.com

4-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،rozbeetemadi22@gmail.com

5-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،karimisadegh744@gmail.com0 تعداد دریافت

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تنش رطوبتی و سطوح مختلف سوپرجاذب بر عملکرد محصول خیار رقم سوپر دامینوس هیبرید، در خاک شنی، آزمایشی به صورت کرت‎های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی، طی فصل زراعی (۹۶-۱۳۹۵) و با ۳ تکرار در مزرعه تحقیقاتی در شهرستان سیمره استان ایلام مورد بررسی و اجراشد. تیمارهای آبیاری در ۳ سطح (شامل ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه) به عنوان کرت‎های اصلی، به ترتیب با علائم I۱، I۲ و I۳ و تیمارهای سوپرجاذب در ۴ سطح (۰، ۱۵، ۳۰ و ۴۵ گرم در مترمربع) به عنوان کرت‎های فرعی، به ترتیب با علائم S۰، S۱، S۲ و S۳ در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای آبیاری و سوپرجاذب در سطح یک درصد بر وزن میوه و عملکرد محصول خیار معنی‌دار شدند. بیش‎ترین و کم‎ترین وزن میوه و عملکرد محصول خیار به ترتیب با میانگین‌های ۸۶/۷۲ و ۹۰/۵۶ گرم و ۷/۳ و ۹۷/۱ کیلوگرم در مترمربع مربوط به تیمارهای آبیاری کامل (I۱) و تنش شدید خشکی (I۳) بود. نتایج نشان داد در شرایط تنش خشکی، استفاده از سوپرجاذب باعث افزایش وزن میوه و عملکرد محصول خیار نسبت به عدم کاربرد سوپرجاذب شد. هم‎چنین اثر تیمارهای آبیاری و سوپرجاذب در سطح یک درصد بر کارایی مصرف آب محصول خیار معنی‌دار شدند. بر اساس نتایج بیش‎ترین و کم‎ترین کارایی مصرف آب به ترتیب با مقادیر ۱۱/۸ و ۱۵/۶ کیلوگرم بر مترمکعب مربوط به تیمارهای آبیاری کامل (I۱) و تنش خشکی شدید (I۳) بود. در پایان نتیجه‎گیری شد که سوپرجاذب قادر است از کاهش معنی‎دار عملکرد محصول خیار در شرایط تنش آبی و بافت سبک شنی جلوگیری نماید.
واژگان کلیدی

پلیمر فراجاذب  تنش آبی  ذخیره‎سازی آب  کم آبیاری. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران