بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
845
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
طراحی بهینه مقطع کانال باز ذوزنقه‌ای با در نظر گرفتن ارتفاع آزاد پوشش به عنوان یک متغیر طراحی


دریافت: 1398/2/4 | پذیرش: 1398/5/31 | انتشار: 1399/1/17 

 DOI

نویسندگان
انیس احمدی1*، علی خوش فطرت2، محمد ملکی3

1-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان) ،ahmadi_a.a@yahoo.com

2-دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)،Akhft@yahoo.com

3-دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)،mm_maleki2005@yahoo.com0 تعداد دریافت

چکیده

در این تحقیق برای اولین بار در نه بهینه‌سازی مقطع عرضی کانال‌های باز علاوه بر ارتفاع آزاد کل، ارتفاع آزاد پوشش نیز به عنوان یک متغیر طراحی در نظر گرفته شده است. هدف نخست کمینه‌سازی هزینه خاکبرداری و هزینه پوشش کانال بوده است و هدف دوم کمینه‌سازی احتمال سرریز از مقطع عرضی آن می‌باشد، معادله مانینگ جریان نیز به عنوان قید در نظر گرفته شده است. به دلیل احتمالی بودن هدف دوم، مدل‌ها در دسته بهینه‌سازی‌های احتمالی قرار گرفته‌اند، بنابراین با مشتق‌گیری از معادله مانینگ نسبت به متغیرهای تصادفی به فرم قطعی و تک‌هدفه تبدیل شده‌اند. نتایج حل مدل‌ها با نرم‌افزار Wolfram Mathematica برای یک مثال عددی نشان داد که در هر دو مدل بهینه‌سازی برای احتمال سرریز کم، هزینه کل بیشتر بوده و با افزایش احتمال سرریز از ۰۲۵/۰ تا ۳/۰، متغیرهای قیمت کل و همینطور عرض کف کانال، ارتفاع آزاد کل و ارتفاع آزاد پوشش کاهش پیدا کرده است و از سوی دیگر عمق جریان در کانال و شیب‌های جانبی افزایش یافته‌اند. به طور کلی در نظر گرفتن ارتفاع آزاد پوشش در کانال باز، مقطع بهینه با هزینه کل کمتری را ایجاد کرده است. این نتایج در قالب جداول و نمودار احتمال سرریز – قیمت نشان داده شده است.
واژگان کلیدی

احتمال سرریز  غیرخطی  تک هدفه  مانینگ  خاکبرداری دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران