بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
845
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
تأثیر آبگریزی خاک بر رواناب و فرسایش در شدت‌های مختلف بارش


دریافت: 1398/1/24 | پذیرش: 1398/5/20 | انتشار: 1399/4/16 

 DOI

نویسندگان
ریحانه السادات موسوی زاده مجرد1*، سید حسن طباطبائی2، بهزاد قربانی3، نگار نورمهناد4

1-دانشگاه شهرکرد،rey.mousavi@gmail.com

2-دانشگاه شهرکرد،tabatabaei@sku.ac.ir

3-دانشگاه شهرکرد،behzad.ghorbani55@gmail.com

4-دانشگاه پیام نور اصفهان،Negar_Nourmahnad@yahoo.com0 تعداد دریافت

چکیده

ویژگی‌های فیزیکی خاک نقش مهمی در تولید رواناب، فرسایش پذیری و رسوب دارند. هدف این تحقیق بررسی میزان رواناب و فرسایش در سطوح مختلف آب‌گریزی و شدت بارش است. بدین منظور خاک به‌طور مصنوعی با استفاده از اسید استئاریک، آب‌گریز شد. سپس با استفاده از مدل فیزیکی به نام دستگاه تحقیقاتی پیشرفته مطالعات هیدرولوژی، مقدار رسوب و رواناب پنج تیمار خاک آب‌گریز شده تحت تاثیر پنج تیمار شدت بارش، شبیه سازی شد. تیمارهای شدت بارش شامل پنج سطح احتمال وقوع صفر (احتمال وقوع حتمی)، ۱۰% ± و ۲۰% ± شدت بارش ۳۰دقیقه‌ای با دوره بازگشت ۱۰۰۰ سال ایستگاه باران نگار شهرکرد (۴۱/۱ میلی‌متر در دقیقه) بوده است. نتایج نشان داد که با افزایش سطح آب‌گریزی حجم رواناب خارج شده از سیستم افزایش یافته است. ضریب رواناب در تیمار خاک آبدوست ۰۰۰۸/۰ تا ۰۰۱۱/۰ و در تیمارهای آب‌گریز ۰۵/۰تا ۹۴/۰ مشاهده شده است. مقدار رسوبات خارج شده به همراه رواناب، با افزایش سطح آب‌گریزی کاهش یافته است. در تیمارهای خاک آب‌گریز حجم نفوذ عمقی در دو سطح آب‌گریزی اندک و متوسط در مقایسه با نفوذ عمقی تیمار شاهد، به میزان اندک (۳۸۰ تا ۹۵۰ سانتی‌متر مکعب) مشاهده شد. در تیمارهای آب‌گریزی شدید و خیلی شدید، هیچ مقدار نفوذ عمقی مشاهده نشد.
واژگان کلیدی

آبگریز  مدل   فرسایش  رواناب  شدت  بارش دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران