بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
845
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
مدل‌سازی هیدرولوژیکی حوزه آبخیز رودخانه تلوار تحت تاثیر تغییرات اقلیمی


دریافت: 1397/12/18 | پذیرش: 1398/6/20 | انتشار: 1399/2/6 

 DOI

نویسندگان
فواد ناصرآبادی1، رضا قضاوی2*، مهدی ذاکری‌نیا3

1-دانشگاه کاشان،naserabadifoad@yahoo.com

2-دانشگاه کاشان،ghazavi@kashanu.ac.ir

3-دانشگاه گرگان،a_Zakerinia@yahoo.com0 تعداد دریافت

چکیده

شبیه‌سازی جریان رودخانه‌ها، پیش‌بینی رفتار هیدرولوژیکی حوزه‌های آبخیز و داشتن درک صحیح از مولفه‌های مختلف چرخه هیدرولوژیکی برای برنامه‌ریزی و حفاظت از منابع آب حائز اهمیت است. مدل‌سازی یکی از ابزارهای قابل استفاده برای مدیریت منابع آب می‌باشد و مدل‌سازی کامپیوتری در چند دهه گذشته به طور فزاینده‌ای توسعه داده شده است. در پژوهش حاضر بر اساس داده‌های وضع موجود ایستگاه سینوپتیک قروه، با کمک مدل SDSM دوره آماری 2049-2020 پیش‌بینی شد و در نهایت اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیک حوزه آبخیز رودخانه تلوار با مساحت 2490 کیلومتر مربع واقع در استان کردستان با استفاده از مدل SWAT شبیه‌سازی شد. داده‌های روزانه دبی ایستگاه هیدرومتری تلوار- حسن‌خان در سال‌های 2000 تا 2017 میلادی برای شبیه‌سازی مورد استفاده قرار گرفت. آمار سال‌های 2000 تا 2011 (22 سپتامبر 2000 تا 22 سپتامبر 2011) و 2011 تا 2017 (23 سپتامبر 2011 تا 22 سپتامبر 2017) به ترتیب برای واسنجی و اعتبارسنجی مدل در نظر گرفته شد. ضرایب R2 و ENS برای ارزیابی کارایی مدل SWAT استفاده گردید. مقدار ضرایب R2 و ENS در دوره واسنجی رواناب ماهانه به ترتیب 65/0 و 44/0 و در دوره اعتبارسنجی 77/0 و 59/0 به دست آمد. نتایج مطالعه ضمن تاکید بر کارایی هر دو مدل SDSM در پیش‌بینی اقلیمی و SWAT در شبیه‌سازی هیدرولوژیکی نشان داد که در شرایط اقلیمی آینده برای دوره زمانی 2049-2020 متوسط ماهانه درجه حرارت حداقل و حداکثر به غیر از ماه‌های سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر افزایش خواهد یافت. همچنین متوسط بارندگی ماهانه در فصول زمستان و بهار کاهش خواهد یافت در حالی که به مقدار آن در فصول تابستان و پاییز افزوده خواهد شد. مقایسه میانگین ماهانه رواناب در دوره مشاهداتی با دوره آتی نشان‌دهنده افزایش رواناب در ماه‌های ژانویه، فوریه و دسامبر و کاهش آن در دیگر ماه‌ها است.
واژگان کلیدی

اعتبارسنجی  رواناب  SDSM  SWAT  واسنجی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران