بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
855
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
شبیه‌سازی و روندیابی هیدرودینامیکی کمی-کیفی انتقال آلودگی در رودخانه شهری با استفاده از تلفیق مدل WASP و HEC-RAS


دریافت: 1397/12/8 | پذیرش: 1398/11/6 | انتشار: 1399/6/24 

 DOI

نویسندگان
امیرعلی عبداللهی 1، حسین بابازاده2*، بهمن یارقلی3، لعبت تقوی4

1-علوم و تحقیقات تهران،abdollahi_67@yahoo.com

2-علوم و تحقیقات تهران،h_babazadeh@srbiau.ac.ir

3-سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج، ایران،yar_bahman@yahoo.com

4-علوم و تحقیقات تهران،taghavi_lobat@yahoo.com0 تعداد دریافت

چکیده

پیش‌بینی و شبیه‌سازی هیدرودینامیکی پارامترهای کیفی رودخانه‌ها در تعیین میزان بارگزاری آلاینده‌ها و نحوه انتشار آلودگی در اکوسیستم‌های آبی با توجه به توان خود پالایی رودخانه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از انجام این تحقیق روندیابی آلودگی رودخانه بالیخلوچای و مقایسه نتایج حاصل از آن با شاخص‌های آماری می‌باشد. در این تحقیق، برقراری ارتباط بین نتایج دو مدل شبیه‌سازی‌شده هیدرودینامیکی کمی و کیفی (HEC-RAS و WASP)، کالیبراسیون و اعتبار سنجی مدل بر اساس نمونه‌های گرفته‌شده از شش ایستگاه پایش در طول سال‌های 94-95 انجام شد. با توجه به نتایج اعتبارسنجی، شاخص‌های آماری MAE, RMSE,RE و NSE برای متغیر اکسیژن محلول به ترتیب برابر با 04/0، 2/7، 7/4 و 84/0 و برای دبی رودخانه به ترتیب برابر با 07/0، 2/8، 2/5 و 81/0 می‌باشد. بررسی نتایج به‌دست‌آمده از شاخص‌های آماری، نشان داد که شبیه‌سازی مربوط به متغیرهای تحقیق، به‌خوبی صورت پذیرفته و نتایج شبیه‌سازی، قابل‌اعتماد است و هر دو مدل از عملکرد مناسبی برای پیش بینی کیفیت آب برخوردار هستند. با توجه به نتایج خروجی مدل‌ها، آبدهی رودخانه در طول مسیر از m3/s 2/1 به m3/s 3/0 و اکسیژن محلول از mg/l 5/7 به mg/l5/3 رسیده است که نشانگر افت شدید دبی و DO رودخانه می‌باشد. بررسی روند آلودگی در رودخانه بالیخلوچای، نشان می‌دهد که پایین‌دست رودخانه ازنظر مدیریت کیفی باید در ارجحیت قرار گیرد و در تعیین راهبردهای مقابله با آلودگی‌ها و ارتقاء مدیریت در حوضه رودخانه بالیخلوچای، می‌توان از نتایج این تحقیق بهره برد.
واژگان کلیدی

شبیه‌سازی هیدرودینامیکی  پیش‌بینی  روندیابی آلودگی  رودخانه‌های شهری دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران