بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
52
مقالات
803
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
بررسی آزمایشگاهی تأثیر زاویه و موقعیت صفحه های نفوذناپذیر مستغرق بر جریان غلیظ


دریافت: 1397/7/14 | پذیرش: 1398/4/26 | انتشار: 1398/11/26 

 DOI

نویسندگان
محسن آبیار1، حسین خزیمه نژاد2، مهدی امیرآبادی زاده3، زهرا قربانی4*

1-دانشگاه بیرجند،Abyarmohsen@yahoo.com

2-دانشگاه بیرجند، Hkhozeymeh@birjand.ac.ir

3-دانشگاه بیرجند، Mamirabadizadeh@birjand.ac.ir

4-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،zahraghorbani303@yahoo.com32 تعداد دریافت

چکیده

در مخازن سدها، جریان غلیظ معمولاً عامل انتقال و ته‌نشینی رسوبات است. لذا مطالعه در خصوص شناخت دقیق این پدیده از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش، به‌منظور بررسی تأثیر زاویه، صفحه‌های نفوذناپذیر مستغرق با 7 زاویه 0، 15، 30، 45، 60، 75 و 90 درجه نسبت به محور جریان و همچنین به منظور بررسی تأثیر موقعیت آن‌ها، صفحه‌ها با 8 موقعیت متفاوت در مسیر جریان غلیظ قرار گرفتند. اندازه‌گیری سرعت و ارتفاع پیشانی در 6 مقطع به فاصله 50 سانتی‌متر از هم انجام گرفت. سپس بر اساس داده‌های به‌دست آمده و با انجام آنالیز ابعادی به روش پای باکینگهام، نمودارهای بی‌بعد مربوط به سرعت، ارتفاع و عدد فرود دنسیمتریک پیشانی جریان غلیظ رسم شد. نتایج نشان داد که سرعت پیشروی جریان غلیظ نسبت به حالت شاهد در وضعیت نصب صفحه‌ها با زوایای مختلف به میزان 6/8 تا 1/27 درصد کاهش یافت. عدد فرود دنسیمتریک نیز در طول مسیر جریان روند کاهشی داشت. بررسی موقعیت‌های صفحه‌ها نیز نشان داد در حالت‌های مختلف، سرعت پیشروی جریان غلیظ نسبت به حالت شاهد (بستر بدون صفحات نفوذناپذیر) در بدترین موقعیت قرارگیری صفحات به اندازه 3/6 درصد افزایش و در بهترین موقعیت قرارگیری صفحات 1/45 درصد کاهش می‌یابد.
واژگان کلیدی

کنترل جریان غلیظ  سرعت جریان  موانع و زبری  مدل آزمایشگاهی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی