بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
52
مقالات
803
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
بررسی آزمایشگاهی اثر مانع‌های متوالی روی کنترل پیشانی جریان غلیظ در مخازن سد


دریافت: 1397/7/14 | پذیرش: 1397/11/24 | انتشار: 1398/11/19 

 DOI

نویسندگان
سید زانیار نیکخواه1، سید محمود کاشفی پور2، مهدی دریائی3*

1-دانشگاه شهید چمران اهواز،Zanyar.n.69@gmail.com

2-دانشگاه شهید چمران اهواز،Kashefipour@scu.ac.ir

3-دانشگاه شهید چمران اهواز،mehdi.daryaee@yahoo.com74 تعداد دریافت

چکیده

عامل اصلی حرکت رسوبات در مخزن سد، جریان غلیظ می‌باشد. لذا ارائه راهکارهایی در خصوص کنترل جریان غلیظ بسیار ضروری می‌باشد. در تحقیق حاضر 4 حالت مختلف از کارگذاری 3 مانع متوالی به منظور کنترل جریان غلیظ مورد بررسی قرار گرفت. ارتفاع موانع با 3 نسبت از ارتفاع بدنه جریان غلیظ و به صورت 1، 75/0، 5/0 =h_r در نظر گرفته شد (h_r=h_m/h که h_m ارتفاع مانع و h ارتفاع متوسط بدنه جریان غلیظ است). در 3 حالت از کارگذاری موانع، ارتفاع موانع یکسان و در حالت چهارم سه مانع به صورت صعودی با اندازه‌های مذکور در مقابل جریان قرار داده شد. آزمایش‌ها در 3 شیب صفر، 5/1 و 5/2 درصد، با دو غلظت 10 و20 گرم بر لیتر و دبی ثابت 1 لیتر بر ثانیه انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که به کار بردن مانع‌های متوالی بر روی مقادیر سرعت و غلظت پیشانی تاثیرگذار است. همچنین بیشترین درصد مهار جریان غلیظ در شرایط شیب صفر درصد و 1=h_r برای دو غلظت 10 و 20 گرم بر لیتر به ترتیب به میزان 84 و 87 درصد و کمترین آن در شرایط شیب 5/2 درصد و 5/0=h_r و به میزان 25 و 31 درصد حاصل شد.
واژگان کلیدی

جریان کدر  کنترل پیشانی جریان غلیظ  مانع‌های متوالی  مخازن سد  شیب بستر. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی