بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
835
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
بررسی آزمایشگاهی اثر مانع‌های متوالی روی کنترل پیشانی جریان غلیظ در مخازن سد


دریافت: 1397/7/14 | پذیرش: 1397/11/24 | انتشار: 1398/11/19 

 DOI

نویسندگان
سید زانیار نیکخواه1، سید محمود کاشفی پور2، مهدی دریائی3*

1-دانشگاه شهید چمران اهواز،Zanyar.n.69@gmail.com

2-دانشگاه شهید چمران اهواز،Kashefipour@scu.ac.ir

3-دانشگاه شهید چمران اهواز،mehdi.daryaee@yahoo.com224 تعداد دریافت

چکیده

عامل اصلی حرکت رسوبات در مخزن سد، جریان غلیظ می‌باشد. لذا ارائه راهکارهایی در خصوص کنترل جریان غلیظ بسیار ضروری می‌باشد. در تحقیق حاضر ۴ حالت مختلف از کارگذاری ۳ مانع متوالی به منظور کنترل جریان غلیظ مورد بررسی قرار گرفت. ارتفاع موانع با ۳ نسبت از ارتفاع بدنه جریان غلیظ و به صورت ۱، ۷۵/۰، ۵/۰ =h_r در نظر گرفته شد (h_r=h_m/h که h_m ارتفاع مانع و h ارتفاع متوسط بدنه جریان غلیظ است). در ۳ حالت از کارگذاری موانع، ارتفاع موانع یکسان و در حالت چهارم سه مانع به صورت صعودی با اندازه‌های مذکور در مقابل جریان قرار داده شد. آزمایش‌ها در ۳ شیب صفر، ۵/۱ و ۵/۲ درصد، با دو غلظت ۱۰ و۲۰ گرم بر لیتر و دبی ثابت ۱ لیتر بر ثانیه انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که به کار بردن مانع‌های متوالی بر روی مقادیر سرعت و غلظت پیشانی تاثیرگذار است. همچنین بیشترین درصد مهار جریان غلیظ در شرایط شیب صفر درصد و ۱=h_r برای دو غلظت ۱۰ و ۲۰ گرم بر لیتر به ترتیب به میزان ۸۴ و ۸۷ درصد و کمترین آن در شرایط شیب ۵/۲ درصد و ۵/۰=h_r و به میزان ۲۵ و ۳۱ درصد حاصل شد.
واژگان کلیدی

جریان کدر  کنترل پیشانی جریان غلیظ  مانع‌های متوالی  مخازن سد  شیب بستر. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله
نیکخواه س. ز. کاشفی‌پور س. م. و دریائی م. 1399. بررسی آزمایشگاهی اثر مانع‌های متوالی روی کنترل پیشانی جریان غلیظ در مخازن سد. مجله پژوهش آب ایران. 36: 65-74
مراجع

دریائی م. کاشفی­پور س. م. و قمشی م. 1393 الف. بررسی تأثیر مانع و زبری در کنترل جریان غلیظ رسوبی. مجله دانش آب و خاک. 24(4): 1-9.

دریائی م. کاشفی­پور س. م. و قمشی م. 1393 ب. بررسی آزمایشگاهی اثر شیب و زبری کف بر روی سرعت پیشانی و بدنه‌ی جریان غلیظ رسوبی. مجله دانش آب و خاک. 37(3): 21-31.

قربانی‌مقدم ع. ا. و قمشی م. 1394. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻏﻠﻴﻆ ﻧﻤﮑﻲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻧﻊ‌ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ‌ﺍﻱ ﺷﮑﻞ. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺁﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ. 9(3): 111-120.


Altinakar M. S. Graf W. H. and Hopfinger E. J. 1996. Flow structure in turbidity currents. Journal of Hydraulic Research. 34(5): 713-718.

Asghari Pari S. A. Kashefipour S. M. and Ghomeshi M. 2017. An experimental study to determine the obstacle height required for the control of subcritical and supercritical gravity currents. European Journal of Environmental and Civil Engineering. 21(9): 1080-1092.

Long R. R. 1970. Blocking effects in flow over obstacles. Tellus. 22: 471-480.

Ho H. C. and Lin Y. T. 2015. Gravity currents over a rigid and emergent vegetated slope. Advances in Water Resources. 76: 72-80.

Morris S. A. and Alexander J. 2003. Changes in flow direction at a point caused by obstacles during passage of a density current. Journal of Sedimentary Research. 73: 621-629.

Ohey Ch. and Schleiss A. 2007. Control of turbidity currents in reservoirs by solid and permeable obstacles. Journal of Hydraulic Engineering. 133(6): 637-648.

Prinos P. 1999. Tow-dimensional density currents over obstacles. 18th IAHR Congress. Graz. Austria.1004: 12-19.

Varjavand P. Ghomeshi M. Dalir A. H. Farsadizadeh D. and Gorgij A. D. 2015. Experimental observation of saline underflows and turbidity currents flowing over rough beds. Canadian Journal of Civil Engineering. 42(11): 834-844.

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران