بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
834
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
تخصیص بهینه منابع آبی شبکه آبیاری مارون با هدف بیشینه‌سازی سود اقتصادی


دریافت: 1397/5/21 | پذیرش: 1398/4/3 | انتشار: 1399/1/4 

 DOI

نویسندگان
پیمان کاشفی نژاد1*، عبدالرحیم هوشمند2

1-دانشگاه شهید چمران اهواز،peymankashefi17@yahoo.com

2-دانشگاه شهید چمران اهواز،hooshmand_a@scu.ac.ir103 تعداد دریافت

چکیده

دستیابی به کشاورزی پایدار و از طرفی چالش کمبود منابع آبی در دسترس، مدیریت مصرف آب را به طور جدی می‌طلبد. بدین منظور در مطالعه حاضر یک مدل بهینه‌سازی تخصیص بهینه آب به الگوی کشت شبکه آبیاری مارون با استفاده از روش بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک با هدف بیشینه سازی سود اقتصادی ساخته شد. در این مدل سال آبی به ۳۶ دوره ۱۰ روزه تقسیم شد. میزان عمق آب آبیاری در هر یک از این دوره‌های ۱۰ روزه و سطح کشت محصولات به‌عنوان متغیرهای تصمیم‌گیری مدل تعیین شدند. نتایج نشان داد سطح کل کشت شبکه به میزان ۱۲۷۱ هکتار افزایش می‌یابد که این به معنای احیای ۱۴% از اراضی رهاشده شبکه است. این افزایش در ازای کاهش عمق آبیاری و اعمال تغییرات در سطح کشت دیگر محصولات است، اما باوجودآنکه در مدل امکان اعمال کم آبیاری وجود دارد، به دلیل استفاده مدل از رطوبت موجود در خاک در تأمین نیاز آبی، به ‌تمامی محصولات به‌جز کنجد تنش آبی اعمال نمی‌گردد. اعمال تخصیص بهینه منابع آبی در دسترس شبکه باعث افزایش۴/۱۶ درصدی سود اقتصادی می‌گردد، در حالی که در مصرف آب تغییرات چندانی صورت نمی‌گیرد. بنابراین با بهینه‌سازی تخصیص آب می‌توان تا حد زیادی چالش کم‌آبی کشاورزی در منطقه را برطرف کرد.
واژگان کلیدی

بهبهان  الگوریتم ازدحام ذرات  بهینه‌سازی  الگوریتم ژنتیک  تنش آبی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله
کاشفی‌نژاد پ. و هوشمند ع. 1399. تخصیص بهینه‌ی منابع آبی شبکه‌ی آبیاری مارون با هدف بیشینه‌سازی سود اقتصادی. مجله پژوهش آب ایران. 36: 41-49.
مراجع

توکلی ع. ر. لیاقت ع. م. و مهدوی مقدم م. 1390. الگوی تخصیص آب در به کارگیری توامان مدیریت زراعی و تک آبیاری در زراعت دیم. مجله پژوهش آب در کشاورزی. 25(2): 93-106.

لاله‌زاری ر. برومند نسب س. معاضد ه. و حقیقی ع. 1395. تخصیص بهینه‌ی منابع  آب سطحی و زیرزمینی به الگوی کشت دشت باغملک با الگوریتم برنامه‌ریزی چندهدفه مبتنی بر رتبه‌بندی نامغلوب. رساله دکتری. دانشگاه شهید چمران اهواز. 208 ص.

میرزایی ش. ذاکری نیا م. شهابی‌فر م. و شریفان ح. 1396. تعیین الگوی کشت بهینه در شبکه‌ی آبیاری و زهکشی سد گلستان با استفاده از الگوریتم ژنتیک. مجله علوم و مهندسی آبیاری. 40(3): 181-190.


Akbaripour H. and Masehian E. 2013. Efficient and Robust Parameter Tuning for Heuristic Algorithms. International journal of industrial engineering &production research. 24(2): 143-150.

Allen RG. Pereira LS. Raes D. and Smith M. 1998. Crop Evapotranspiration (guidelines for computing crop water requirements). Irrigation and drainage paper NO.56, Rome. 333 p.

Doorenbos J. and Kassam A. H. 1979. Yield response to water. Irrigation and Drainage paper No.33, Rome. 350 p.

Faghihi N. Babazadeh H. Sedghi H. and Pazira E. 2015. Optimization of Irrigation Planning and Cropping Pattern Under Deficit Irrigation Condition Using Genetic Algorithm. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences. 5(3): 566-577.

Khashei Siuki A. Ghahraman B. and Kouchakzadeh M. 2013. Application of Agricultur Water Allocation and Management by PSO Optimization Technic (Case study: Nayshabur Plaine). Journal of Water and Soil. 27(2): 292-303.

Kipkorir EC. and Raes D. 2002. Transformation of yield response factor into Jensen's sensitivity index. Irrigation and drainage systems. 16: 47-52.

Madani K. 2014. Water management in iran: what is causing this looming crisis. journal of environmental studies and sciences. 4: 315-328.

Rabie Z. Honar T. and Bateni M. 2015. Determination of Optimal and Water Allocation Under Limited Water Resources Using Soil Water Balance in Ordibehesht Canal of Doroodzan Water District. Iran Agricultural Research. 34(2): 21-28.

Rao NH. Sarma PBS. and Chander S. 1987. A simple Dated Water-Production Function for Use in Irrigated Agriculture. Agricultural Water Management. 13: 25-32.

Rao S. S. 2009. Engineering Optimization Theory and Practice. John Wiley and Sons, New York. 813 p.

Rath A. Prakash S. and Swain C. 2017. Optimal Irrigation Management at Mundoghat Command Area of Hirakud Canal System Using Genetic Algorithm. International journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research. 4(8): 2175-2719.

Rath A. Samantary S. Biswal S. and Swain P. C. 2018. Application of Genetic Algorithm to Derive an Optimal Cropping Pattern in Part of Hirakud Command. Advances in Intelligence and Computing. Singapore. 845 p.

Reddy M. J. and Kumar D. N. 2007. Multi-objective particle swam optimization for generating trade-offs in reservoir operation. Hydrological Processes. 21: 2897-2909.

Rezaee Jordehi A. and Jansi J. 2012. Parameter selection in particle swarm optimization: a survey. Journal of experimental & theoretical artificial inteeligence. 25(4): 527-542.

Zargan J. and Waez-Mousavi S. M. 2016. Water crisis in Iran: its intensity, causes and confronting strategies. Indian journal of science and technology. 9(44): 2-6.

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران