بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
864
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
حداقل جریان مورد نیاز زاینده رود برای حفظ تعادل هیدرولوژیکی در محدوده ی شهر اصفهان


دریافت: 1397/2/25 | پذیرش: 1397/7/15 | انتشار: 1398/7/20 

 DOI

نویسندگان
فرید فضیله1*، غلامحسین کرمی2، رسول اجل لوئیان3

1-دانشگاه صنعتی شاهرود،farid_zich@yahoo.com

2-دانشگاه صنعتی شاهرود،g.karami@shahroodut.ac.ir

3-دانشگاه اصفهان،rasajl@sci.ui.ac.ir529 تعداد دریافت

چکیده

بر اثر کاهش جریان در بالادست رودخانه ی زاینده رود طی چند سال اخیر، این رودخانه بصورت متناوب و بدون الگوی زمانی خاصی خشک و آبدار می شود. این پدیده تأثیر بسزایی بر الگوی جریان آب زیرزمینی دارد. تغییر الگوی جریان و افت سطح ایستابی منجر به تحکیم آبخوان، کاهش ضریب ذخیره و فرونشست در سطح شهر اصفهان می گردد. به منظور مدیریت و برقراری تعادل مابین رودخانه و آبخوان نیاز به تشخیص ارتباط آن دو و همچنین تعیین میزان تبادل آب مابین آنهاست که در این تحقیق برای این هدف از خطوط هم پتانسیل و معادله‌ی لهمن استفاده گردید. طی دو دوره که در یکی رودخانه ۵ ماه کاملاً خشک و در دوره بعد آب در آن جاری شده است، سطح ایستابی اندازه گیری و خطوط هم پتانسیل برای این دو دوره رسم گردید. میزان آب محاسبه شده که سفره از رودخانه می گیرد حدود ۵۵۰۲۸ مترمکعب در روز می باشد. جهت صحت‌سنجی از آمار هیدرومتری قبل و بعد شهر اصفهان استفاده گردید که با کاستن پساب فاضلاب و افزودن آب‌های برداشتی از رودخانه به عدد حاصل از تفاضل جریان ورودی به شهر و خروجی از آن که معادل ۹/۱ مترمکعب در روز بوده است، نتیجه حاصله قابل قبول و معقول می-باشد.
واژگان کلیدی

آب زیرزمینی  شهر اصفهان  معادله لهمن  ارتباط آب سطحی و زیرزمینی  رودخانه زاینده رود دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران