برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
حداقل جریان مورد نیاز زاینده رود برای حفظ تعادل هیدرولوژیکی در محدوده ی شهر اصفهان


نویسندگان

فرید فضیله
غلامحسین کرمی
رسول اجل لوئیان

farid_zich@yahoo.com    دانشگاه صنعتی شاهرود
g.karami@shahroodut.ac.ir    دانشگاه صنعتی شاهرود
rasajl@sci.ui.ac.ir    دانشگاه اصفهان


148 دانلودها

چکیده

بر اثر کاهش جریان در بالادست رودخانه ی زاینده رود طی چند سال اخیر، این رودخانه بصورت متناوب و بدون الگوی زمانی خاصی خشک و آبدار می شود. این پدیده تأثیر بسزایی بر الگوی جریان آب زیرزمینی دارد. تغییر الگوی جریان و افت سطح ایستابی منجر به تحکیم آبخوان، کاهش ضریب ذخیره و فرونشست در سطح شهر اصفهان می گردد. به منظور مدیریت و برقراری تعادل مابین رودخانه و آبخوان نیاز به تشخیص ارتباط آن دو و همچنین تعیین میزان تبادل آب مابین آنهاست که در این تحقیق برای این هدف از خطوط هم پتانسیل و معادله¬ی لهمن استفاده گردید. طی دو دوره که در یکی رودخانه ۵ ماه کاملاً خشک و در دوره بعد آب در آن جاری شده است، سطح ایستابی اندازه گیری و خطوط هم پتانسیل برای این دو دوره رسم گردید. میزان آب محاسبه شده که سفره از رودخانه می گیرد حدود ۵۵۰۲۸ مترمکعب در روز می باشد. جهت صحت¬سنجی از آمار هیدرومتری قبل و بعد شهر اصفهان استفاده گردید که با کاستن پساب فاضلاب و افزودن آب¬های برداشتی از رودخانه به عدد حاصل از تفاضل جریان ورودی به شهر و خروجی از آن که معادل ۹/۱ مترمکعب در روز بوده است، نتیجه حاصله قابل قبول و معقول می-باشد.
واژگان کلیدی

آب زیرزمینی  شهر اصفهان  معادله لهمن  ارتباط آب سطحی و زیرزمینی  رودخانه زاینده رود دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
49
مقالات
752
مقالات دسترسی آزاد
532