بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
845
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
اثر زئولیت‌های طبیعی و اصلاح‌شده با سورفکتانت بر عملکرد کمی و کیفی گندم در آبیاری با پساب


دریافت: 1396/11/28 | پذیرش: 1398/9/17 | انتشار: 1399/5/1 

 DOI

نویسندگان
محمد علوی1*، جهانگیر عابدی کوپایی2، بهروز مصطفی زاده فرد3

1-گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان،mohammadalavi1991@gmail.com

2-استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان،koupai@cc.iut.ac.ir

3-استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان،behrouz@cc.iut.ac.ir0 تعداد دریافت

چکیده

هدرروی کودهای نیتروژنه به دلیل پایین بودن کارآیی مصرف کود، منجر به مسائل زیست محیطی می‌گردد. بنابراین، استفاده از مواد اصلاحی مانند زئولیت‌ها در خاک اهمیت پیدا می‌کند. پژوهش حاضر با اهداف بررسی تأثیر اندازه ذرات (میلی‌متر و میکرومتر) و میزان کاربرد (۲۰ و ۶۰ گرم در کیلوگرم خاک) زئولیت کلینوپتیلولایت طبیعی و زئولیت اصلاح‌شده با سورفکتانت بر آبشویی نیترات خاک و عملکرد گیاه گندم با استفاده از ستون‌های خاک و برای آبیاری با پساب در محـل گلخانـه پژوهـشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال زراعی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ انجام شد. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار برای هر تیمار طراحی گردید. نتایج نشان داد استفاده از اصلاح‌کننده‌های زئولیت طبیعی و زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت رشد گیاه گندم را بهبود بخشید و میزان نیتروژن برداشت‌شده توسط گیاه را افزایش داد. به طوری که غلظت نیتروژن دانه و نیتروژن برداشت‌شده توسط گیاه در ستون‌های دریافت کننده زئولیت طبیعی به‌طور معنی‌داری (۴۵/۱ و ۴۹/۲ درصد) بیشتر از ستون‌های دریافت‌کننده زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت بود. با افزایش سطح کاربرد اصلاح‌کننده میزان نیتروژن نیتراتی خروجی از ناحیه ریشه به‌طور معنی‌داری (در سطح ۵ درصد) کاهش ‌یافت اما نوع اصلاح‌کننده بر میزان نیتروژن آبشویی شده اثر معنی‌داری نداشت.
واژگان کلیدی

اصلاح کننده خاک  کلینوپتیلولایت  ستون خاک  آبشویی نیترات  اندازه ذرات اصلاح کننده ها دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران