برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
شبیه‌سازی تأثیر تغييرات اقلیمی بر رفتار هيدرولوژي حوضه آبريز مطالعه موردي: حوزه معرف کسيليان


نویسندگان

هوشنگ خیری

h.khairy@du.ac.ir    unknown


135 دانلودها

چکیده

در اين پژوهش شبيه¬سازي تأثير تغييرات اقليمي بر روي مؤلفه‌هاي بيلان آب در حوضه معرف کسيليان با استفاده از مدل BROOK90 انجام شد. اين مدل، بيلان آب يك منطقه را به‌صورت روزانه شبيه‌سازي مي‌کند. ورودي‌هاي مدل شامل: بارش، بيشينه و کمينه درجه حرارت، شدت تابش خورشيدي، فشار بخارآب و سرعت باد روزانه مي‌باشند. مدل با داده¬هاي مربوط به دوره آماري ۱۹۹7-۱۹۹2 واسنجي و با داده‌هاي 1998 تا 2000 به روش سعي و خطا اعتبارسنجي گرديد، سپس داده‌هاي ورودي مدل جهت انعكاس تأثير تغييرات اقليمي تغيير داده شدند تا مقادير مؤلفه‌هاي بيلان شبيه‌سازي‌شده از سناريوهاي مختلف با مقادير مشابه آن در حالت اجراي بهينه مقايسه گردد. نتايج نشان مي‌دهد افزايش درجه حرارت سبب کاهش حجم مؤلفه‌هاي بيلان و تغيير در نحوه توزيع زماني آن‌ها مي‌شود. افزايش دما با تغيير نوع بارش و تغيير در زمان ذوب برف سبب افزايش پتانسيل سيل‌خيزي در حوضه آبريز و سبب کاهش آب به هنگام در فصول زراعي مي‌گردد. افزايش مقدار بارش، سبب افزايش کليه مؤلفه‌هاي بيلان مي‌گردد که بيشترين افزايش مربوط به مؤلفه رواناب سطحي است. نتايج حاصل از شبيه‌سازي نشان مي‌دهد كه حساسيت مؤلفه‌هاي رواناب حوضه به تغييرات بارش بيشتر است درصورتي‌که مؤلفه‌هاي تبخير و تعرق به تغييرات درجه حرارت حساس‌ترند.
واژگان کلیدی

بیلان آب  مدل گردش عمومی جو  سیل‌خیزی  مدل BROOK90  مدل بارش رواناب دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
49
مقالات
752
مقالات دسترسی آزاد
532