بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
52
مقالات
803
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
مطالعه عوامل اثرگذار بر انتقال رسوبات در پدیده آب‌شستگی موضعی اطراف پایه پل


دریافت: - | پذیرش: 1397/7/13 | انتشار: 1398/7/20 

 DOI

نویسندگان
الهام ایزدی نیا1*، منوچهر حیدرپور2

1-،elham.izadinia@gmail.com

2-،Heidar@cc.iut.ac.ir215 تعداد دریافت

چکیده

آب‌شستگی موضعی در اطراف پایة پل‌ها منجر به ناپایداری این سازة استراتژیک در زمان وقوع سیلاب می‌شود. برای مقابله با این پدیدة مخرب، اکثر مطالعات صورت ‌گرفته در زمینة روش‌های کنترل و کاهش آب‌شستگی است و کمتر به بررسی پدیده‌های اثرگذار بر انتقال رسوبات توجه شده است. در این مطالعه با برداشت پروفیل‌های سرعت در اطراف پایة پل و با بهره‌گیری از آنالیز کودرانت به بررسی ساختار جریان، چگونگی حرکت و انتقال رسوبات پرداخته شده است. رخدادهای غالب در پدیدة انتقال رسوبات، شامل برهم‌کنش بیرونی، برهم‌کنش درونی، حرکت جارویی و حرکت پرتابی است. نتایج نشان داد در جلوی پایه و نزدیک بستر بیشترین احتمال وقوع مربوط به برهم‌کنش بیرونی و برهم‌کنش درونی و در حدود 30 تا 33 درصد است؛ بنابراین، در داخل گودال، جریان در نزدیک بستر انرژی کافی را برای انتقال رسوبات ندارد. در بیرون از گودال، نوسانات هر یک از رخدادها نسبت به داخل گودال کاهش می‌یابد و رخداد غالب در این ناحیه حرکت جارویی خواهد بود که باعث انتقال رسوبات می‌گردد.
واژگان کلیدی

آب‌شستگی  آنالیز کودرانت  پایة پل  سرعت‌سنجی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی