برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
مطالعه عوامل اثرگذار بر انتقال رسوبات در پدیده آب¬شستگی موضعی اطراف پایه پل


نویسندگان

الهام ایزدی نیا
منوچهر حیدرپور

elham.izadinia@gmail.com    unknown
Heidar@cc.iut.ac.ir    unknown


81 دانلودها

چکیده

آب¬شستگی موضعی در اطراف پایه پل¬ها منجر به عدم پایداری این سازه استراتژیک در زمان وقوع سیلاب می¬گردد. برای مقابله با این پدیده مخرب اکثر مطالعات صورت گرفته در زمینه روش¬های کنترل و کاهش آب¬شستگی است و کمتر به بررسی پدیده¬های اثرگذار بر انتقال رسوبات توجه شده است. در این مطالعه با برداشت پروفیل¬های سرعت در اطراف پایه پل و با بهره¬گیری از آنالیز کودرانت به بررسی ساختار جریان، چگونگی حرکت و انتقال رسوبات پرداخته شده است. رخدادهای غالب در پدیده انتقال رسوبات شامل برهم کنش بیرونی، برهم کنش درونی، حرکت جارویی و حرکت پرتابی است. نتایج نشان داد در جلوی پایه و نزدیک بستر بیشترین احتمال وقوع مربوط به برهم کنش بیرونی و برهم کنش درونی و در حدود ۳۰تا ۳۳ درصد است بنابراین در داخل گودال جریان در نزدیک بستر انرژی کافی برای انتقال رسوبات را ندارد. در بیرون از گودال نوسانات هر یک از رخدادها نسبت به داخل گودال کاهش می¬یابد و رخداد غالب در این ناحیه حرکت جارویی خواهد بود که باعث انتقال رسوبات می¬گردد.
واژگان کلیدی

سرعت سنجی. پایه پل آب شستگی آنالیز کودرانت  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
48
مقالات
735
مقالات دسترسی آزاد
532