بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
864
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
اصلاح معادله نفوذ کاستیاکوف جهت اعمال تاثیر رطوبت اولیه خاک


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/3/20 

 DOI

نویسندگان
جهانشیر محمدزاده هابیلی1*، منوچهر حیدرپور2

1-،j.mohammadzadeh@shirazu.ac.ir

2-،heidar@cc.iut.ac.ir584 تعداد دریافت

چکیده

در طراحی سیستم‌های آبیاری، محاسبة میزان و شدت نفوذ آب به خاک لازم است. در طی سال‌های مختلف، معادله‌های زیادی برای بیان نفود به‌صورت تابعی از زمان پیشنهاد شده‌اند. در بین این معادلات، از معادلة تجربی کاستیاکوف به‌دلیل سادگی و قابلیت انطباق بسیار خوب بر داده‌های نفوذ، بسیار در طراحی سیستم‌های آبیاری استفاده شده است. تأثیر رطوبت اولیة خاک در این معادلة مهم منظور نشده است. هدف از پژوهش حاضر، مطالعة تأثیر رطوبت اولیة خاک روی پارامترهای این معادلة تجربی و اعمال تأثیر رطوبت اولیة خاک در آن است. بدین‌منظور، روی دو ستون خاک، آزمایش‌های نفوذ تحت بار افتان در سه رطوبت اولیه متفاوت انجام شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که توان این معادله مقدار ثابتی بوده و مستقل از مقدار رطوبت اولیه خاک؛ ولی مقدار ضریب این معادله به شدت متأثر از رطوبت اولیه خاک است. با افزایش رطوبت اولیه خاک از صفر به رطوبت‌های نزدیک به حالت اشباع، ضریب معادلة کاستیاکوف تا بیش از 30 درصد کاهش می‌یابد. پس از تحلیل نتایج آزمایشگاهی، تأثیر رطوبت اولیة خاک در معادلة نفوذ کاستیاکوف اعمال و شیوه کاربرد معادله حاصل شده برای آزمایش‌های صحرایی نفوذ شرح داده شده است.
واژگان کلیدی

بار افتان  ستون خاک  جبهه رطوبتی  آبیاری دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران