برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
پهنه بندی شرق دریاچه ارومیه بر مبنای شاخص توزیع زمانی بارش با روش وارد و K- Means


نویسندگان

پروا محمدی
احمد فاخری فرد

mohammadi.parva@yahoo.com    unknown
affard312@yahoo.com    unknown


60 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

شاخص توزیع زمانی بارش بارش پهنه¬بندی خوشه¬بندی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
48
مقالات
735
مقالات دسترسی آزاد
532