برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
پهنه بندی شرق دریاچه ارومیه بر مبنای شاخص توزیع زمانی بارش با روش وارد و K- Means


نویسندگان

پروا محمدی
احمد فاخری فرد

mohammadi.parva@yahoo.com    unknown
affard312@yahoo.com    unknown


117 دانلودها

چکیده

با توجه به اهميت بارش و کمبود منابع آب، تحليل مکاني بارش‌هاي روزانه توأم با فواصل زماني مربوطه، يکي از ضروريات مي‌باشد. هدف اين مطالعه، معرفي يک شاخص براي شناسايي مناطق مستعد از نظر توان ديم‌کاري، با استفاده از داده‌هاي توأم بارش و فواصل زماني آن‌ها در شرق حوضة درياچه اروميه مي‌باشد. با استفاده از مقدار بارش و فواصل زماني آن، در دورة آماري سال 1370 تا 1392 شاخص توزيع زماني بارش براي 23 ايستگاه محاسبه شد. براي خوشه‌بندي شاخص توزيع زماني بارش، روش‌هاي K-Means و وارد به‌کار گرفته شد. آزمون همگني خوشه‌هاي به‌دست‌آمده از طريق روش آماره H انجام گرفت. مقايسة نواحي همگن حاصل از خوشه‌بندي با دو روش ذکرشده با توزيع مکاني خطوط هم‌شاخص نشان داد که روش K-Means نواحي همگن را بهتر از روش وارد تفکيک كرد. بخش‌هاي جنوبي، مرکزي، شمال شرقي و جنوب غربي ناحيه مورد مطالعه توانايي کشت ديم بيشتري را نسبت به ساير مناطق در شرق درياچه اروميه دارند.
واژگان کلیدی

آزمون همگنی  توزیع مکانی  خوشه‌بندی  دیم. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
49
مقالات
752
مقالات دسترسی آزاد
532