بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
834
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
پهنه بندی شرق دریاچه ارومیه بر مبنای شاخص توزیع زمانی بارش با روش وارد و K- Means


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/7/20 

 DOI

نویسندگان
پروا محمدی1*، احمد فاخری فرد2

1-،mohammadi.parva@yahoo.com

2-،affard312@yahoo.com205 تعداد دریافت

چکیده

با توجه به اهمیت بارش و کمبود منابع آب، تحلیل مکانی بارش‌های روزانه توأم با فواصل زمانی مربوطه، یکی از ضروریات می‌باشد. هدف این مطالعه، معرفی یک شاخص برای شناسایی مناطق مستعد از نظر توان دیم‌کاری، با استفاده از داده‌های توأم بارش و فواصل زمانی آن‌ها در شرق حوضة دریاچه ارومیه می‌باشد. با استفاده از مقدار بارش و فواصل زمانی آن، در دورة آماری سال 1370 تا 1392 شاخص توزیع زمانی بارش برای 23 ایستگاه محاسبه شد. برای خوشه‌بندی شاخص توزیع زمانی بارش، روش‌های K-Means و وارد به‌کار گرفته شد. آزمون همگنی خوشه‌های به‌دست‌آمده از طریق روش آماره H انجام گرفت. مقایسة نواحی همگن حاصل از خوشه‌بندی با دو روش ذکرشده با توزیع مکانی خطوط هم‌شاخص نشان داد که روش K-Means نواحی همگن را بهتر از روش وارد تفکیک کرد. بخش‌های جنوبی، مرکزی، شمال شرقی و جنوب غربی ناحیه مورد مطالعه توانایی کشت دیم بیشتری را نسبت به سایر مناطق در شرق دریاچه ارومیه دارند.
واژگان کلیدی

آزمون همگنی  توزیع مکانی  خوشه‌بندی  دیم. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران