برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
بررسی آزمایشگاهی اختلاط و غلظت نهایی منحنی سقوط جریان جت سطحی تحت اثر زاویه¬ همگرایی


نویسندگان

سمیرا سلمان زاده
جواد احدیان

samira.salmanzade@yahoo.com    unknown
Ja_ahadiyan@yahoo.com    unknown


61 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

زاویه همگرایی جت سطحی منحنی سقوط. غلظت نهایی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
48
مقالات
735
مقالات دسترسی آزاد
532