برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
مدل سازی فرسایش و رسوب (مطالعه موردی رودخانه ی تلوار حسن خان) با استفاده از مدل عددی Gstars3


نویسندگان

امیرحمزه حقی آبی
امیرحسین عزیزیان
حسن ترابی
عباس ملکی

ahaghiabi@gmail.com    unknown
amp1364@gmail.com    unknown
Torabi1976@yahoo.com    unknown
dr.maleki38@yahoo.com    unknown


196 دانلودها

چکیده

فرسايش و رسوب‌گذاري در بستر رودخانه، از مسائلي كه در مطالعات بستر رودخانه، احداث سد و ساير موارد حائز اهميت است؛ به‌گونه‌اي که اگر در طراحي يک سد، به مسائل مربوط به رسوب توجه نشود، مشکلات بسياري در بهره‌برداري به وجود خواهد آمد. از طرف ديگر، اگرچه مدل‌هاي کامپيوتري در مقايسه با مساحي، دقت و اطمينان کمتري دارد، با توجه به هزينة بالاي مساحي، استفاده از مدل‌هاي کامپيوتري براي مشخص کردن فرسايش و رسوب‌گذاري در رودخانه‌ها اصولي‌تر به نظر مي‌رسد. در روند اين پژوهش، شبيه‌سازي بستر رودخانة تلوار حسن‌خان با مدل GSTARS-3 انجام شده است. نتايج حاصل از مدل با تغيير در پارامترهاي ورودي به مدل مانند آمار دبي- ترا، ضريب زبري، دانه‌بندي و تابع انتقال رسوب تغيير مي‌كند. براي سنجش توانايي مدل نتايج مدل با نتايج نقشه‌برداري مقايسه شد. مقايسة انجام شده، نشان‌دهندة دقت مناسب مدل در پيش‌بيني رفتار رودخانه‌هاست.
واژگان کلیدی

برآورد رسوب  بستر رودخانه  فرسایش و رسوب‌گذاری  مدل GSTARS. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
49
مقالات
752
مقالات دسترسی آزاد
532