بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
834
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه‌ی قرارگیری سری آبشکن‌های‌ نفوذ‌پذیر بر روی ابعاد چاله‌ی آبشستگی در شرایط غیر مستغرق در قوس ملایم 90 درجه


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/7/20 

 DOI

نویسندگان
گلنار دبیری1*، سید محمود کاشفی پور2

1-،golnardabiri@gmail.com

2-،kashefipour@excite.com190 تعداد دریافت

چکیده

اندرکنش دو نیرو گریز از مرکز و گرادیان فشار در قوس رودخانه‌ها و در نتیجه آن تشکیل جریان‌های چرخشی و حلزونی، سبب ایجاد فرسایش در قوس خارجی و رسوب‌‌گذاری در قوس داخلی می‌شود. این امر سبب تغییر تدریجی در فرم رودخانه می‌شود. آبشکن‌ها از جمله سازه‌هایی هستند که از طریق اصلاح الگوی جریان و کاهش قدرت جریان ثانویه سبب کنترل و کاهش فرسایش در خم رودخانه‌‌ها می‌‌‌‌شوند. اما به‌دلیل ایجاد تنگ‌شدگی در مقطع جریان و تشکیل گردابه‌های قوی خود دچار آب‌شستگی می‌شوند. میزان آب‌شستگی اطراف آبشکن‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد که از آن جمله می‌توان به زاویه قرار‌گیری نسبت به راستای جریان اشاره کرد. در این پژوهش اثر زاویه قرارگیری سری آبشکن نفوذ‌‌پذیر در سه حالت جاذب (۱۲۰ درجه)، عمودی (۹۰ درجه) و دافع (۶۰ درجه) در قوس ۹۰ درجه‌ ملایم بررسی شده است. بدین‌منظور آزمایش‌هایی با چهار عدد فرود ۲۱/۰، ۲۳/۰، ۲۶/۰ و ۲۸/۰ روی آبشکن‌های با نفوذ‌پذیری ۳۳ درصد و طول مؤثر ۲۰ درصد عرض فلوم انجام شد. نتایج نشان داد که حداکثر عمق آب‌شستگی در قسمت خروجی قوس ۹۰ درجه رخ داده و بیشینه مقدار آن مربوط به حالت جاذب است، که ۴/۷ درصد بیشتر از حالت قائم و ۱/۱۱ درصد بیشتر از حالت دافع است.
واژگان کلیدی

آبشکن نفوذپذیر  آب‌شستگی موضعی  آب‌شستگی آب زلال  زاویه قرارگیری آبشکن  قوس ملایم ۹۰ درجه دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله
دبیری گ. و کاشفی‌پور س. م. 1398. بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه قرارگیری آبشکن‌های‌ نفوذ‌پذیر بر ابعاد چاله آب‌شستگی در شرایط غیرمستغرق در قوس ملایم 90 درجه. مجله پژوهش آب ایران. 33: 43-50.
مراجع

حسین‌زاده تبریزی ح. واقفی م. و قدسیان م. 1393. تأثیر عدد فرود جریان بر الگوی جریان و آبشستگی اطراف آبشکن‌های سری در مسیر مستقیم در حالت مستغرق و غیرمستغرق. مجله‌ علمی- پژوهشی عمران مدرس. 4(3): 71-82.

عباسی ع. و ملک‌نژاد یزدی م. 1393. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر طول، فاصله و شکل آبشکن‌های T شکل و L شکل نفوذ‌پذیر بر عمق آبشستگی اطراف آن‌ها. نشریه پژوهش‌های حفاظت آب و خاک. 21(4): 231-246.

فضلی م. قدسیان م. و صالحی نیشابوری ع. ا. 1388. تغییرات توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه در شرایط مختلف جریان. مجله فنی و مهندسی مدرس. 35: 123-144.

یباره‌پور ا. و کاشفی‌پور م. 1392. بررسی آزمایشگاهی تأثیر نفوذ‌پذیری آبشکن روی ابعاد چاله فرسایشی. نشریه‌ دانش آب و خاک. 24(3):27-40.


Ezzeldin M. M. Saafan T. A. Rageh O. S. and Nejm L. M. 2007. localscou around spur dikes. 11th International Water Technology Conference. Sharm El-sheikh. Egypt

Nasrollahi A. Ghodsian M. and Salehi Neyshabouri S. A. A. 2008. Local Scour at Permeable Spur Dikes. Journal ofApplied Sciences. 8(19): 3398- 3406.Uddin M. J. Hossain M. M. and Ali M. S. 2011. Local scour around submerged bell mouth groin for different orientations. Journal of Civil Engineering (I E B). 39(1): 1-17

Vaghefi M. Ghodsian M. and Salehi Neyshabouri S. A. A. 2012. Experimental study on scour around a T- shaped spurdike in a channel bend. Journal of Hydraulic Engineering. 138(5): 471-474.Zhang H. and Nakagawa H. 2008. Scour around spur dykes: Recent Advances and Future Researches. Annuals of the Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University. No. 51

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران