برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه‌ی قرارگیری سری آبشکن‌های‌ نفوذ‌پذیر بر روی ابعاد چاله‌ی آبشستگی در شرایط غیر مستغرق در قوس ملایم 90 درجه


نویسندگان

گلنار دبیری
سید محمود کاشفی پور

golnardabiri@gmail.com    unknown
kashefipour@excite.com    unknown


51 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

آبشکن نفوذپذیر آبشستگی زاویه‌ی قرارگیری آبشکن آب زلال قوس ملایم 90 درجه  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
48
مقالات
735
مقالات دسترسی آزاد
532