برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
بررسی آزمایشگاهی اثر دیواره سپری پیوسته و ناپیوسته در جریان عبوری از سرریزهای کلید پیانویی


نویسندگان

بهاره یارمحمدی
جواد احدیان

bahareh_yarmohammadi@yahoo.com    unknown
ja_ahadiyan@yahoo.com    unknown


55 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

سرریزهای کلید پیانویی دیواره سپری پیوسته دیواره سپری ناپیوسته استغراق  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
48
مقالات
735
مقالات دسترسی آزاد
532