برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
بررسی آزمایشگاهی اثر دیواره سپری پیوسته و ناپیوسته در جریان عبوری از سرریزهای کلید پیانویی


نویسندگان

بهاره یارمحمدی
جواد احدیان

bahareh_yarmohammadi@yahoo.com    unknown
ja_ahadiyan@yahoo.com    unknown


113 دانلودها

چکیده

سرريزهاي کليد پيانويي در بارهاي آبي‌کم، ظرفيت تخليه به‌‌نسبت بالايي داشته و در بارهاي آبي زياد به‌دليل استغراق در ابتداي کليد خروجي سرريز از راندمان آن کاسته مي‌شود. با کاربرد اين سرريز در شبکه‌هاي آبياري و زهکشي، امکان تأمين بار آبي در دبي‌هاي کم وجود دارد. در اين پژوهش از ديواره‌هاي سپري شيبدار با شيب‌هاي مختلف ×)1 و 75/0، 5/0، 25/0(= ، با هدف کاهش استغراق ورودي سرريز و همچنين از ديواره‌هاي سپري بدون شيب با بررسي تأثير عدم پيوستگي ديواره سپري در بخش کليد خروجي و ورودي بر عملکرد هيدروليکي استفاده شد. آزمايش‌هاي اين پژوهش در يک فلوم آزمايشگاهي به طول 10، عرض 8/0 و ارتفاع 6/0 متر انجام شد. نتايج نشان داد که قرارگيري ديواره سپري شيب‌دار روي تاج‌جانبي سرريز تأثير معني‌داري بر عملکرد سرريز ندارد و ديواره سپري بدون شيب روي تاج سرريز با عدم‌پيوستگي در تاج کليد خروجي و ورودي، راندمان سرريز را در بارهاي آبي بالا بهبود مي‌بخشد. به طوري که در مدل ديواره سپري بدون شيب با ارتفاع 5/4 سانتي‌متر با عدم پيوستگي در بخش کليد خروجي در بارهاي آبي زياد، بيشترين درصد افزايش در ضريب دبي (34%) نسبت به مدل شاهد مشاهده شد.
واژگان کلیدی

استغراق  دیواره سپری پیوسته  دیواره سپری ناپیوسته  سرریزهای کلید پیانویی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
49
مقالات
752
مقالات دسترسی آزاد
532