بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
857
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
اثر بلوک‌های کف حوضچه آرامش پایین‌دست دریچه بر هندسه حفره آبشستگی پایاب


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/7/20 

 DOI

نویسندگان
میرمحمود ولی نیا1*، سید علی ایوب زاده2، مهدی یاسی3

1-،mahmood.v1989@gmail.com

2-،ayyoubzadeh@yahoo.com

3-،m_yasi@yahoo.com576 تعداد دریافت

چکیده

اثر جانمایی بلوک‌های ضربه‌گیر کف حوضچة آرامش دریچه‌های کشویی بر هندسة حفرة آب‌شستگی پایین‌دست، به‌طور تجربی بررسی شده است. در این تحقیق، تعداد 35 آزمون تجربی در محدودة‌ تغییرات فاصله بلوک‌های کف از دریچه، عدد فرود و عمق پایاب نسبی انجام پذیرفت. از تحلیل ابعادی برای بررسی تأثیر هر یک از پارامتر‌های مؤثر استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از بلوک‌های کف موجب تغییر شکل حفرة آب‌شستگی می‌شود. همچنین، با افزایش فاصلة بلوک از دریچه، ابعاد حفره آب‌شستگی کاهش یافته و از یک فاصله به بعد، شکل حفره آب‌شستگی نیز تغییر کرد. با افزایش فاصله بی‌بعد بلوک از دریچه از 18/0 تا 54/0، حجم حفره آب‌شستگی 85 درصد کاهش می‌یافت. حجم حفره آب‌شستگی با عدد فرود رابطة مستقیم دارد؛ ولی نسبت به تغییر عمق پایاب نسبی روند معینی ندارد. در فواصل بی‌بعد بلوک 36/0 و 54/0، کمترین حجم حفره آب‌شستگی در شرایط عمق پایاب نسبی 3/6 واقع شد.
واژگان کلیدی

بلوک‌های ضربه‌گیر  حفره آب‌شستگی  دریچة کشویی  عدد فرود دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران