برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
اثر بلوک‌های کف حوضچه آرامش پایین‌دست دریچه بر هندسه حفره آبشستگی پایاب


نویسندگان

میرمحمود ولی نیا
سید علی ایوب زاده
مهدی یاسی

mahmood.v1989@gmail.com    unknown
ayyoubzadeh@yahoo.com    unknown
m_yasi@yahoo.com    unknown


110 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

دریچه کشویی بلوک‌های کف حوضچه آرامش حفره آبشستگی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
48
مقالات
735
مقالات دسترسی آزاد
532