برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
مطالعه اثربخشی داروهای ضدکرمی آلبندازول و لوامیزول در گله‎های گوسفند شهرستان مشهد


نویسندگان

حامد محسنی
علیرضا تقوی رضوی زاده
محمد رشتی باف
حسن برجی

hborji@gmail.com    unknown
razavizadeh@um.ac.ir    unknown
hassan_borji@yahoo.com    unknown
hborji@um.ac.ir    unknown


65 دانلودها

چکیده

کرم‎ها با ایجاد بیماری‎های درمانگاهی و بعضاً تلفات و همچنین عوارض تحت درمانگاهی نظیر کاهش وزن و کم‎خونی موجب افت شدید در تولیدات دامی می‎شوند. بنابراین از دیرباز مبارزه با آن ها سرلوحه امور سازمان دامپزشکی کشور است و از داروهایی نظیر آلبندازول و لوامیزول به وفور استفاده شده است. در مطالعه حاضر، با هدف تعیین اثربخشی دو داروی آلبندازول و لوامیزول ، سه گروه ده تایی از گوسفندان موجود در پنج گله در حوالی شهرستان مشهد انتخاب و پس از اطمینان از سلامت ظاهری آنها در دو نوبت یکی درست قبل از تجویز دارو و دیگری پس از گذشت ۱۴ روز از خوراندن دارو، نمونه مدفوع تهیه شد. به گروه اول و دوم به ترتیب داروهای آلبندازول(۵/۷ میلی‎گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)و لوامیزول(۵/۷ میلی‎گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)خورانده شد و به گروه سوم به عنوان گروه کنترل(شاهد) هیچ دارویی خورانده نشد. شمارش تعداد تخم کرم در واحد گرم مدفوع با استفاده از روش کلیتون‎لین انجام و میزان اثربخشی داروهای ضدانگلی مذکور با استفاده از فرمول میزان کاهش تخم انگل محاسبه گردید. نتایج نشان داد که میانگین میزان اثربخشی داروهای آلبندازول و لوامیزول به ترتیب ۴۶ و۴۴ درصد است که قابل تعمق است. بنابراین ارایه دستورالعمل مناسب در استفاده از داروهای ضدکرمی با در نظر گرفتن هدف و زمان تجویز دارو، نوع انگل، میزان آلودگی به انواع کرم‎ها و دوز مناسب با توجه به گونه دام برای ممانعت از بروز مقاومت یا به تاخیر انداختن آن ضروری است.
واژگان کلیدی

اثربخشی گوسفند تعداد تخم در واحد گرم مدفوع لوامیزول آلبندازول  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
296
مقالات دسترسی آزاد
211