بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
330
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
ارزیابی رادیوگرافی و هیستولوژی روند ترمیم شکستگی استخوان اولنای کبوتر: تثبیت داخلی با استفاده از پر به عنوان یک گرافت خودی


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1397/12/19 

 DOI

نویسندگان
رسول رحیمی جونقانی1*، ایرج کریمی2، امین بیغم صادق3، فرزانه حسینی4، موسی جاودانی5

1-،ras.rahimi@gmail.com

2-،karimi-i@shu.ac.ir

3-،dr.bigham@gmail.com

4-،farzaneh@vet.sku.ac.ir

5-،m.javdani@vet.sku.ac.ir497 تعداد دریافت

چکیده
واژگان کلیدی

کبوتر ترمیم شکستگی پر زند زیرین پین  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco