بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
330
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
بررسی اثر آرامبخشی عصاره گل میخک و تنباکو بر برخی آنزیم‌های سرمی و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون کپور معمولی


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1397/12/19 

 DOI

نویسندگان
بهناز شهریاری زاده1*، رحیم پیغان2، سیده میثاق جلالی3، سید رضا فاطمی طباطبایی4

1-،shahriari_b@yahoo.com

2-،rpeyghan@yahoo.com

3-،mi.jalali@scu.ac.ir

4-،fatemi_r@scu.ac.ir619 تعداد دریافت

چکیده
واژگان کلیدی

اثر آرامبخشی عصاره تنباکو عصاره میخک ماهی کپور معمولی.  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco