بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
330
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
بررسی سرولوژی پادتن های ویروس نیوکاسل در مرغان بومی اطراف خرم آباد


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1397/12/19 

 DOI

نویسندگان
حسن نوروزیان1*، زیبا نظری2

1-،noroozianh@yahoo.com

2-،zbnazari@gmail.com811 تعداد دریافت

چکیده
واژگان کلیدی

تعیین حدت RT PCR/REA بیماری نیوکاسل سرولوژی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco