بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
330
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
بررسی فراوانی نارسایی انتقال ایمنی غیر فعال در گوساله‌های نوزاد در دامداری‌های سنتی شهرستان نیشابور


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/4/29 

 DOI

نویسندگان
حامد شمس1*، علیرضا شقایق2، سیده پرستو یاسینی3، سعید عظیم پور4

1-،hamedshams1391@yahoo.com

2-،alireza.shaghayegh@kiau.ac

3-،parastoo_vet@yahoo.com

4-،azimpoursaeed@yahoo.com281 تعداد دریافت

چکیده
واژگان کلیدی

گوساله نارسایی انتقال ایمنی غیر فعال فراوانی نیشابور  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco