برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
بررسی فراوانی نارسایی انتقال ایمنی غیر فعال در گوساله¬های نوزاد در دامداری¬های سنتی شهرستان نیشابور


نویسندگان

حامد شمس
علیرضا شقایق
سیده پرستو یاسینی
سعید عظیم پور

hamedshams1391@yahoo.com    unknown
alireza.shaghayegh@kiau.ac    unknown
parastoo_vet@yahoo.com    unknown
azimpoursaeed@yahoo.com    unknown


78 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

گوساله نارسایی انتقال ایمنی غیر فعال فراوانی نیشابور  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
296
مقالات دسترسی آزاد
211