بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
331
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
پراکندگی، ریخت‌شناسی و مطالعه فیلوژنتیکی هیپودرما بویس به روش PCR و تعیین توالی ژن CO1 در سه منطقه آب و هوایی ایران


دریافت: 1398/4/20 | پذیرش: 1398/8/20 | انتشار: 1399/4/15 

 DOI

نویسندگان
مریم قلی زاده1، علیرضا محمودیان2، موسی توسلی3*

1-دانشگاه ارومیه،gholizadehmaryam60@yahoo.com

2-دانشگاه ارومیه،Alireza_mah@yahoo.com

3-آرومیه دانشکده دامپزشکی،mtavassoli2000@yahoo.com227 تعداد دریافت

چکیده

هیپودرما بویس ((Diptera: Oestridae به طور عمده انگل بیماری‌زای گاو با پراکندگی جهانی در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه است و موجب خسارات اقتصادی شدید ناشی از کاهش میزان تولیدات دامی، از جمله شیر، گوشت و کاهش کیفیت پوست می‌شود. در این پژوهش نمونه‌ها از گاوهای کشتار شده در طی کشتار سالیانه از سه منطقه آب و هوایی جمع‌آوری شد. نمونه‌ها مورد استخراج DNA و آزمون PCR قرار گرفتند، سپس محصول PCR خالص‌سازی شده برای تعیین توالی ارسال شد. پاسخ توالی‌های اخذ شده بررسی و تصحیح گردید. در نهایت، توزیع هیپودرما بویس با توجه به ویژگی‌های ریخت‌شناسی در سه منطقه آب و هوایی ایران بررسی شد. ژن CO۱ در لارو مگس‌های مولد میاز جمع‌آوری شده بررسی شد و داده‌ها یک شباهت و همبستگی بین گونه‌ای را نشان دادند. بر اساس مشاهدات ریخت‌شناسی از مجموع ۴۱۶ عدد لارو مرحله سوم به دست آمده از گاوهای کشتار شده در سه منطقه تعداد ۲۶۸ عدد (۶۴.۴%) آنها لارو هیپودرما بویس بود. متعاقب آنالیزهای فیلوژنتیک، مشخص شد که جدایه‌های حاضر با تعدادی از گونه‌های هیپودرمای پژوهش شده در کشورهای دیگر در یک خوشه قرار می‌گیرند در حالی که برخی دیگر از گونه‌ها در خوشه جدا قرار دارند. به نظر می‌رسد که ناحیه CO۱ در بین عوامل مولد میاز بسیار متغیر است. یافته‌های حاضر همچنین نشان می‌دهد CO۱ می‌تواند به عنوان یک نشانگر مولکولی مناسب برای شناسایی و تشخیص گونه‌های هیپودرما مورد استفاده قرار بگیرد.
واژگان کلیدی

هیپودرما بویس  پراکندگی  فیلوژنتیک  ژن CO۱  ریخت‌شناسی  ایران دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco