بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
331
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
تاثیر آنزیم‌پکتیناز، بر پارامترهای بیوشیمیایی ، ویژگی‌های لاشه وهزینه تولید جوجه‌های گوشتی نژاد هیبرید راس


دریافت: 1398/2/15 | پذیرش: 1398/7/28 | انتشار: 1399/4/14 

 DOI

نویسندگان
آمنه خوشوقتی1*، سینا مهرورز2

1-کازرون ،دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشکده دامپزشکی،کدپستی:168-73135 فکس: 00987142210672،akhoshvaghti2004@gmail.com

2-دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون،دانشگاه آزاد اسلامی،کازرون-ایران کدپستی:168-73135،mehrvarz_sina@yahoo.com208 تعداد دریافت

چکیده

۹۹ قطعه جوجه گوشتی از سویه راس ۳۰۸ در طرحی کاملاً تصادفی در سن ۲۱ روزگی به ۳ تیمار و هر تیمار به۳ تکرار و هر تکرار شامل ۱۱ قطعه جوجه،تقسیم شدند.آب و سه جیره‌ی غذایی مختلف با سطح انرژی و پروتئین یکسان به صورت آزاد تا سن ۴۲ روزگی در اختیار جوجه‌ها قرار گرفت.خوراک مصرفی،افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و تلفات در پایان هر هفته مورد محاسبه قرار گرفت.در پایان پژوهش از جوجه‌های خون‌گیری به عمل آمد و تفکیک و تعیین وزن قسمت‌های مختلف لاشه انجام شد.گروه تجربی ۱(جیره برپایه ذرت و جو (سطح جو ۲۲ درصد)و کنجاله سویا،۲۶۰۰ واحد بر گرم بتازایلاناز،۱۸۰۰ واحد بر گرم بتاگلوکاناز و۵۰۰ واحد بر گرم سلولاز)بیشترین هزینه تولید را داشت.میانگین وزن کبد،پیش-معده،سنگدان،روده‌ها و چربی ناحیه شکمی نسبت به وزن زنده و نیز میانگین درصد لاشه،قطعات سینه و ران‌ها بین تیمارها اختلاف آماری معنی‌دار نشان داد (۰۵/۰ P<)،بیشترین درصد لاشه در گروه تجربی ۲(دریافت‌کننده ذرت،جو،۲۲۰۰ واحد بر گرم بتازایلاناز،۲۰۰ واحد بر گرم بتا گلوکاناز، ۱۰۰ واحد بر گرم سلولاز و ۱۰۰ واحد بر گرم پکتیناز)دیده شد. پروتئین تام و اسید‌اوریک در گروه‌های مختلف تفاوت آماری معنی‌داری نشان نداد(۰۵/۰ P>)، اما گروه تجربی ۱ نسبت به گروه‌های دیگر کاهش معنی‌دار در میزان گلوکز و آلبومین سرم نشان داد(۰۵/۰ (P<.از یافته‌های این پژوهش معلوم شد که افزودن مولتی آنزیم دارای میزان کمتر آنزیم‌های بتازایلاناز، بتاگلوکاناز و سلولاز و حاوی پکتیناز به جیره‌های غذاییِ بیان‌شده،در عمل‌کرد طیور و هزینه تولید تاثیر بیشتری داشته است و بیان‌گر‌ کاهش اثر فاکتورهای ضدتغذیه‌ای در گروه-های دریافت‌کننده این گروه آنزیمی است
واژگان کلیدی

پارامترهای بیوشیمیایی جوجه‌های راس  پکتیناز ویژگی‌های‌لاشه دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco