بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
331
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
ارتباط بین پلی‌مورفیسم ژن بتا دیفنسین و تغییرات پروتئین‌های فاز حاد و لوکوگرام در گاو شیری مبتلا به اندومتریت بالینی


دریافت: 1397/12/19 | پذیرش: 1398/6/30 | انتشار: 1399/4/14 

 DOI

نویسندگان
حسن شریفی یزدی1*، زهرا گروهی2، عبدالله میرزایی3، سعید نظیفی4، ابوالفضل حاجی بمانی5

1-بخش علوم درمانگاهی، داشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز،sharifiy@shirazu.ac.ir

2-دانشگاه شیراز،zahra.goroohi@yahoo.com

3-دانشگاه شیراز،mirzaei@shirazu.ac.ir

4-دانشگاه شیراز،nazifi@shirazu.ac.ir

5-دانشگاه تبریز،hajibemani64@gmail.com241 تعداد دریافت

چکیده

بتا دیفنسین تولید شده در رحم، نقش مهمی در ایمنی ذاتی رحم گاو شیری جهت پاکسازی عفونت، رفع التهاب و کمک به جمع شدن طبیعی اندومتر پس از زایش دارد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر پلی‌مورفیسم ژن بتا دیفنسین بر تغییرات فاکتورهای مختلفی همچون پروتئین‌های فاز حاد و لوکوگرام قبل و پس از درمان در گاوهای شیری مبتلا به اندومتریت صورت گرفت. تعداد ۵1 رأس گاو شیری مبتلا به اندومتریت بالینی در زمان انجام تست پاکیزگی رحم (۳۰ تا۴۰ روز پس از زایش) انتخاب شدند. پس از تأیید اندومتریت بالینی، گاوها بدنبال اقدامات درمانی، مجددا دو هفته بعد مورد ارزیابی بالینی قرار گرفتند. در هر دو زمان نمونه‌گیری شامل خون کامل (حاوی ماده ضد انعقاد) و خون بدون ماده ضد انعقاد به منظور جدا سازی سرم، انجام شد. آزمایشات مربوطه و همچنین ژنوتایپینگ گاوها بر اساس ژن بتا دیفنسین به روش RFLP PCR انجام گرفت. در نتیجه موتاسیون نقطه‌ای C به T در ناحیه ۲۲۳۹ ژن مورد نظر سه ژنوتیپ متفاوت CC، CT و TT مشاهده شد. با مقایسه تغییرات سرم آمیلوئید آ (قبل و پس از درمان) بر اساس حضور آلل T در ژن β-defensin مشاهده شد که پس از درمان، گاوهای دارای آلل T در مقایسه با گاوهای فاقد آلل T، افزایش سرم آمیلوئید آ را بیشتر نشان دادند، که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود (۰۴/۰=P). در مورد تغییرات سایر فاکتورهای هماتولوژیک، اختلاف آماری معنی‌داری بین ژنوتیپ‌ها و آلل‌های مختلف مشاهده نشد.
واژگان کلیدی

اندومتریت  بتا‌دیفنسین  پلی‌مورفیسم  پروتئین‌فاز‌حاد  لوکوگرام دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco