بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
331
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
تاثیر مدت زمان نگهداری اپیدیدیم های قوچ های کشتار شده در دمای 5 درجه سانتی گراد بر تحرک اسپرم های جدا شده از آن ها پیش و پس از انجماد


دریافت: 1397/12/18 | پذیرش: 1398/3/22 | انتشار: 1399/4/14 

 DOI

نویسندگان
ابراهیم احمدی1*، حسن نظری2، نجمه داودیان3

1-ایران، شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، پژوهشکده فناوری جنین دام،eahmadihf@yahoo.com

2-ایران، شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، پژوهشکده فناوری جنین دام،hnazari@sku.ac.ir

3-پژوهشکده فناوری جنین دام، دانشگاه شهرکرد،davoodian.najmeh@sku.ac.ir216 تعداد دریافت

چکیده

اسپرم‌های استحصال شده از ناحیه دم اپیدیدیم دام‌های مرده یا کشتار شده و نیز انجماد آن‌ها، در حفاظت از گونه‌ها و نژادهای دامی در معرض خطر انقراض و حفظ پتانسیل ژنتیکی دام‌های نر پرارزشی که به صورت ناخواسته از گله حذف می‌شوند دارای کاربرد‌های بالقوه فراوانی است. در این موارد معمولا بیضه‌ها‌ی دام از لاشه جدا شده و به مرکزی که قابلیت جداسازی اسپرم و انجماد آن‌را دارد ارسال می‌شود. با توجه به تاثیر گذشت زمان بر کیفیت اسپرم استحصال شده از اپیدیدیم در نژاد‌های مختلف گوسفند و نیز گونه‌های دیگر ، هدف از مطالعه‌ی حاضر ارزیابی اثر نگهداری اپیدیدیم‌های جدا شده از بیضه در دمای ۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از کشتار دام بر تحرک و انجمادپذیری اسپرم اپیدیدیمی قوچ‌های نژاد لری بختیاری و مقایسه آن با زمان ۲ ساعت پس از کشتار بود. میزان تحرک کلی و حرکت پیش رونده در زمان ۲ ساعت به صورت معنی‌دار از زمان ۴۸ ساعت بیشتر بود (۰۵/۰>P). در سایر پارامتر‌های کینماتیک به جز STR، به صورت معنی‌دار گروه ۲ ساعت بیشترین و گروه ۴۸ ساعت کمترین میزان را داشتند (۰۵/۰>P). پس از ذوب، حرکت پیش‌رونده و پارامتر‌های سرعت گروه ۲ ساعت به صورت معنی‌داری از گروه ۴۸ ساعت بیشتر بود. با توجه به نتایج مطالعه حاضر می‌توان نتیجه‌گیری نمود که کیفیت و انجماد پذیری اسپرم‌های اپیدیدمی گوسفند استحصال شده از اپیدیدیم‌های نگهداری شده در دمای ۵ درجه سانتی‌گراد در زمان ۴۸ ساعت به صورت قابل توجهی کاهش یافته بود.
واژگان کلیدی

اسپرم اپیدیدیمی  اپیدیدیم جدا شده  انجماد  انجمادپذیری اسپرم  دمای نگهداری دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco